Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP), với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định.

2. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ có liên quan triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đảm bảo kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện và trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan quản lý nhà nước của sở, ngành, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; các phòng, ban, Trung tâm thuộc VP.ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

UBND cấp huyện, xã

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trước ngày 30/5/2019

Kế hoạch của UBND cấp huyện, xã

2

Rà soát Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trước ngày 25/5/2019

Báo cáo, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 3125/QĐ-UBND UBND tỉnh theo hướng đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo việc áp dụng quy định chế độ báo cáo định kỳ nêu trên đã đầy đủ, hợp lý chưa hoặc đã phù hợp với thực tế tại địa phương chưa....

3

Thường xuyên tổ chức rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

Quyết định, Công văn, Báo cáo

4

Ban hành quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong Tháng 6 năm 2019

Quyết định cá biệt

5

Ban hành quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn

UBND cấp huyện, xã

Các đơn vị có liên quan

Trong Tháng 7 năm 2019

Quyết định cá biệt

6

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn Trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan

Trong Tháng 6 năm 2019

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/ Trang Thông tin điện tử của tỉnh

7

Xây dựng, vận dụng Hệ thống thông tin báo cáo địa phương, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo cơ quan, địa phương được hoàn thiện và đi vào vận hành

8

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau, phù hợp với từng loại đối tượng

9

Triển khai các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

Hội nghị, Công văn

10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo các bộ, ngành địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập huấn

11

Hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo các bộ, ngành địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập huấn

12

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tại địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập huấn