Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN THẾ NGỌC, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 2377-CVNS/BTCTW ngày  18 tháng 8 năm 2007;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 104/TTr-BCSĐTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1973/TTr-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Thế Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;                                                   
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
   các Vụ NN, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng