Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên ngành về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Ông Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các Ủy viên:

- Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo quốc gia

1. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia là Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế, các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1081/QĐ-TTg năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1081/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/07/2015
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 24/07/2015
  • Số công báo: Từ số 859 đến số 860
  • Ngày hiệu lực: 15/07/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản