Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 01 TTHC MỚI VÀ 03 TTHC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đi, b sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3764/TTr-STNMT ngày 18/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường và bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Gia Lai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc

- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Lut Bảo vmôi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phsửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Đã được công bố tại Quyết định 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh)

1

T-GLA-285661-TT

Đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền)

2

T-GLA-285662-TT

Đăng ký Đán bảo vệ môi trường đơn giản (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền)

3

T-GLA-285660-TT

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường