Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106-TTg

Hà Nội , ngày 19 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT ĐỂ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT MỘ LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM HY SINH TẠI LÀO 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban công tác đặc biệt, thành phần gồm:

Bộ Quốc Phòng: Đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đồng chí Thứ trưởng làm Phó trưởng Ban.

Bộ Tài chính: Một đồng chí cấp vụ làm Uỷ viên.

Bộ Ngoại giao: Một đồng chí cấp vụ làm Uỷ viên.

Bộ Văn hoá - Thông tin: Một đồng chí cấp vụ làm Uỷ viên.

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cử một số cán bộ,

chuyên viên để giúp việc cho Ban công tác đặc biệt.

Điều 2. Ban công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiến hành các công tác tìm kiếm, khảo sát, cất bốc, tổ chức chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước và phối hợp với Bạn về việc xây dựng Đài tưởng niệm trên đất Lào theo thoả thuận của Chính phủ hai nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)