Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ;
Theo Thông báo số 1443/NHCS-KHNV ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về chỉ tiêu kế hoạch cho vay chương trình nước sạch v à vệ sinh môi trường nông thôn năm 2006;
Xét đề nghị của Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 482/NHCS-HCM ngày 28 tháng 6 năm 2006 về phân bổ chỉ tiêu cho vay chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ;
 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phân bổ chỉ tiêu cho vay chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2006 cho 05 huyện như sau :

1. Huyện Củ Chi:           2.000.000.000 (hai tỷ) đồng ;

2. Huyện Hóc Môn:        1.500.000.000 (một tỷ năm trăm triệu) đồng;

3. Huyện Cần Giờ:         2.500.000.000 (hai tỷ năm trăm triệu) đồng;

4. Huyện Nhà Bè:          2.500.000.000 (hai tỷ năm trăm triệu) đồng;

5. Huyện Bình Chánh:    1.500.000.000 (một tỷ năm trăm triệu) đồng.

Điều 2. Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách và thu hồi nợ của các đối tượng vay vốn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


Nơi nhận :
- Như điều 3;
- NH CS xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTUB: CT, PCT/TT, VX, KT ;
- Sở Nông nghiệp & PTNT ;
- VPHĐ-UB: PVP/VX, KT;
- Tổ VX, TM, CNN ;
- Lưu: VT. (VX-LC) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài