Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1056/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1056/2000/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2000

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ vào Nghị định số 95/CP ngày 14/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ vào Quyết định số 651/TTg ngày 10-10-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia Điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.
Căn cứ vào Công văn số 356/VPUB ngày 22-01-1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)".

Điều 2: Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 3

(BỔ SUNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM ngày 26/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

1. Bổ sung thêm vào Điều 1 như sau:

* Nhóm 4: Bổ sung thêm mã số Ban quản lý các khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế và Mã số Ban quản lý khu Thương mại Lao Bảo.

Số 17 Ban quản lý các Khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế

Số 18 Ban quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.