Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1054/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-VPTW ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về điều động cán bộ, công chức;

Căn cứ công văn số 1779/CV-TCTW ngày 25/9/2002 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư đồng ý bố trí ông Đào Trọng Chương, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW, làm thư ký cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận ông Đào Trọng Chương, Phó Vụ trưởng thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, đến công tác tại Văn phòng Chính phủ, để đảm nhận nhiệm vụ Thư ký của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, kể từ ngày 01/9/2007.

Điều 2. Tiền lương và phụ cấp (nếu có) của ông Đào Trọng Chương, do Văn phòng Chính phủ trả trên cơ sở giấy thôi trả lương của cơ quan cũ và căn cứ vào chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và ông Đào Trọng Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các PTT (để b/c)

- BTCN và các PCN (để biết);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;

- Website Chính phủ;

- Phòng Tài vụ;

- Phòng Bảo vệ;

- Lưu: VT, TCCB (6b),

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc