Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1053/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

­THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2009 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Tiền Giang (năm 2007).

- Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang (năm 2008).

2. Cổ phần hoá:

 a) Năm 2007

- Cảng Mỹ Tho.

- Công ty Chăn nuôi Tiền Giang.

  b) Năm 2009:

- Công ty Khai thác và Cấp nước sinh hoạt nông thôn Tiền Giang.

- Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang.

- Công ty Công trình đô thị thị xã Gò Công.

- Công ty Công trình đô thị thành phố Mỹ Tho.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

Nơi nhận: 

 - Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;                   
- VPCP: BTCN, các PCN,   Website Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, ĐP, CN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng