Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 105-UBKHKT/QĐ NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 1975 BAN HÀNH 27 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC VỀ KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định số 123/CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay huỷ bỏ các tiêu chuẩn Nhà nước về ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện tử TCVN 229-66 đến TCVN 243-66.

Điều 2. Nay ban hành 27 (hai mươi bảy) tiêu chuẩn Nhà nước vè ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện (danh mục kèm theo).

Điều 3. Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1977 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105-KHKTQĐ ngày 11-4-1975 của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật

Số hiệu tiểu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

TCVN-1613-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Khái niệm chung. Ký hiệu chung

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1614-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Cuộn cảm, cuộn cản, biến áp

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1615-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các thiết bị đóng mở

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1616-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Điện trở, tụ điện

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1617-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Dụng cụ đo l­ờng

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1618-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đ­ờng dây thông tin liên lạc, dây cáp, thanh cái, cách nối

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1619-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện.Máy điện quay

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1620-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện.

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1621-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn điện

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1622-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn sáng

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1623-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Thiết bị phóng điện, cầu chảy

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1624-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nam châm điện

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1625-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Dụng cụ chân không và cơ khí

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1626-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Dụng cụ bán dẫn

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1627-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Dụng cụ điện thanh

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1628-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Anten

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1629-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy tổng đài và trạm điện thoại

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1630-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy điện báo và sự chuyển tiếp điện báo

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1631-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Phân tích truyền động và điều khiển thông dụng

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1632-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các phần tử áp điện và từ giao. Đ­ờng dây tạo trễ

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1633-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các phần tử và thiết bị của kỹ thuật máy tính số

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1634-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các bộ tạo sóng và khuyếch đại l­ợng tử

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1635-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đ­ờng dây và những phần tử siêu cao tần

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1636-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Thiết bị cơ học từ xa

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1637-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Thiết bị thông tin

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1638-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Bộ dò bức xạ Ion hoá

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan

TCVN-1639-75

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Kích th­ớc ký hiệu hình vẽ

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phơng có liên quan