Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ MÁY TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BÃI RÁC ĐẬP ĐÁ, XÃ MỸ THỌ, HUYỆN CAO LÃNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 2006-2010);

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND.HC ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1053/SXD-KTQH.HTKT ngày 06 tháng 9 năm 2016 về việc báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế tại bãi rác Đập Đá, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế.

2. Phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới: Khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế tại bãi rác Đập Đá, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp Công ty Cổ phần Môi trường Cửu Long;

+ Phía Đông Nam giáp đất ô chôn lấp dự phòng thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Đập Đá (được phê duyệt năm 2011);

+ Phía Tây Nam giáp đất ruộng;

+ Phía Tây Bắc giáp đất ruộng.

- Diện tích lập quy hoạch: 5,0897 ha.

3. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

Là nhà máy xử lý và tái chế rác bằng công nghệ tiên tiến, trên cơ sở thiết bị của nước ngoài kết hợp với thiết bị sáng chế trong nước cho phù hợp với chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế của Việt Nam, bảo đảm không có nước rỉ rác, không mùi hôi, hạn chế khói bụi, hạn chế chôn lấp (dưới 10%) đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

4. Các chỉ tiêu cơ bản; cơ cấu sử dụng đất quy hoạch; quy hoạch phân khu chức năng; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

Thống nhất theo báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch tại Công văn số 1053/SXD-KTQH.HTKT ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Sở Xây dựng.

Điều 2. Giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ môi trường Tiến Phát (chủ đồ án quy hoạch) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành, triển khai đồ án quy hoạch đúng theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1053/SXD- KTQH.HTKT ngày 06 tháng 9 năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ môi trường Tiến Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/KTN.nbht.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng