Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 05 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 849/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp như sau:

1. Công bố 14 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Có Phụ lục I kèm theo)

2. Phê duyệt 14 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Có Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực luật sư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tr.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh


PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 31/05/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thủ tục Hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

2.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

9

Hợp nhất công ty luật

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;.

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

10

Sáp nhập công ty  luật

7,5 ngày  làm việc

Bộ phận tiếp  nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu  chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;.

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh; Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;.

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

12

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

600.000 đồng/hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;.

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

13

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

2.000.000 đồng/hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

7,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

2.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Thông tư số 05/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư;

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 31/05/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

02

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

02

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

0,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0,5

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0,5

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

0,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

0,5

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

5. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

6. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hành nghề luật sư

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hành nghề luật sư

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

1,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

1,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

0,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

9. Hợp nhất công ty luật

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ hợp nhất công ty luật

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

1,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

1,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

10. Sáp nhập công ty luật

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ sáp nhập công ty luật

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

1,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

1,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

11. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật.

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

12. Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

13. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

14. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

0,5

B2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công nhiệm vụ

01

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

02

Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến thẩm định

1,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ý kiến phê duyệt

1,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

  • Số hiệu: 1032/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Hoàng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản