Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 103/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2005/QĐ-BNN NGÀY 04/7/2005 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2007/QĐ-BNN NGÀY 01/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THỦY LỢI VÀ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005; số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương Dự án thủy lợi và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp; Điều 3, Quyết định số 39/2006/QĐ-BNN ngày 19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương Dự án Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Trung ương Dự án Thủy lợi, Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 103/2008/QĐ-BNN bãi bỏ Quyết định và Quyết định 18/2007/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương Dự án thủy lợi và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 103/2008/QĐ-BNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/10/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Cao Đức Phát
  • Ngày công báo: 31/10/2008
  • Số công báo: Từ số 589 đến số 590
  • Ngày hiệu lực: 15/11/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản