Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưng;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của luật thi đua, khen thưng;

Căn cNghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, Xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025.

Xét đề nghị của Tng cục Phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025.

(Bộ tiêu chí thi đua kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trư
ng;
- Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NN&PTNT;

- Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT;
- BCĐ phong trào thi đua;
- BCH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;

- BCH PCTT&TKCN các tnh, tp;
- Lưu: VT (130b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Hoàng Hiệp

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 CHO CẤP BỘ, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số
1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Việc đánh giá kết quthi đua được thực hiện theo phương pháp chấm điểm.

2. Bảng chấm đim đánh giá kết quả thi đua dưới đây áp dụng cho Tập thể làm công tác phòng chng thiên tai cấp Bộ, ngành và sẽ được xem xét, điều chỉnh phù hp cho các năm.

3. Tập th làm công tác phòng chống thiên tai cấp Bộ, cơ quan Trung ương được đánh giá có thành tích xuất sắc và đề xuất khen thưởng trong việc “chủ động phòng chng thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020 - 2025” khi có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên.

4. Tiêu chí đánh giá

STT

Nội dung

Điểm tối đa

Điểm chm

I

Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025

25

 

1

Có xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cho giai đoạn 2020-2025 và cho từng năm.

5

 

2

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phbiến Phong trào thi đua và cụ th hóa thành nhim v chính tr đ thc hin tốt nhim vphòng, chống thiên tai.

4

 

3

Có tổ chức đăng ký/ký kết thi đua giữa các tập thể, cá nhân.

4

 

4

Có hồ sơ theo dõi, lưu trcác danh hiệu thi đua, khen thưng của các tập thể, cá nhân.

4

 

5

Có phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp và trách nhiệm tổ chức thực hiện Phong trào

4

 

6

Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai so với các tnh trong Vùng.

4

 

II

Tham mưu thchế chính sách

15

 

1

Có tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Ch huy PCTT&TKCN cấp tỉnh theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

4

 

2

Xây dựng quy chế phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành liên quan trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

5

 

3

Tham mưu, xây dựng những thể chế tạo định hướng, góp phần nâng cao hiệu qutrong công tác phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc ca hệ thống phòng chng thiên tai nói chung.

6

 

III

Thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai

60

 

1

Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ thành viên, quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy theo hướng dẫn tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP.

5

 

2

Tổ chức xây dựng tài liệu, hướng dẫn, tập huấn, phbiến, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, hàng năm tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng chng thiên tai thuc đơn v.

8

 

3

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng; xây dựng hệ thống cơ sở dliệu phục vụ htrợ, tham mưu ra quyết định chỉ đạo điều hành phòng chng thiên tai.

5

 

4

Thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai.

5

 

5

Tổ chức xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo lĩnh vực quản lý.

5

 

6

Trang bị công cụ hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Văn phòng thường trực: Hệ thống bn đồ ứng phó thiên tai, trang thiết bị phục vụ họp giao ban trực tuyến, công cụ hỗ trợ đảm bảo kiểm tra và chđạo tại hiện trường.

5

 

7

100% cán bộ của Văn phòng thường trực được đào tạo kiến thức về công tác phòng chống thiên tai

10

 

8

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

7

 

9

Tổ chức kêu gọi, tiếp nhận hỗ trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai.

5

 

10

Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước.

5

 

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 CHO CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số
1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn)

1. Việc đánh giá kết quthi đua được thực hiện theo phương pháp chm đim.

2. Bảng chấm đim đánh giá kết quả thi đua dưới đây áp dụng cho tập thể làm công tác phòng chống thiên tai cấp tnh và sẽ được xem xét, điều chỉnh phù hợp cho các năm.

3. Tập th làm công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, thành phố được đánh giá có thành tích xuất sắc và đề xuất khen thưởng trong việc “Chủ động phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025 khi có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên.

4. Tiêu chí đánh giá

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Điểm tối đa

Điểm chấm

Tng

100

 

I

Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đon 2020-2025

25

 

1

Có xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cho giai đoạn 2020-2025 và cho từng năm.

5

 

2

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Phong trào thi đua và cụ th hóa thành nhim v chính trđể thực hiện tốt nhim vphòng chống thiên tai.

4

 

3

Có tổ chức đăng ký/ký kết thi đua giữa các tập thể, cá nhân.

4

 

4

Có hồ sơ theo dõi, lưu trữ các danh hiệu thi đua, khen thưng của các tập thể, cá nhân.

4

 

5

Có phân công cơ quan, đơn vị ch trì, phi hợp và trách nhiệm tổ chức thực hiện Phong trào.

4

 

6

Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai so với các tỉnh trong Vùng.

4

 

II

Thchế chính sách

10

 

1

Có tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Ch huy PCTT&TKCN cấp tỉnh theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

5

 

2

Xây dựng những thchế, quy trình, quy định góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chng thiên tai phù hợp với địa phương mình.

5

 

III

Thực thi pháp luật

65

 

1

Ban hành các công điện, văn bản, hướng dẫn ứng phó thiên tai.

3

 

2

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

3

 

3

Hàng năm tổ chức đào tạo tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai.

3

 

4

Tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai.

4

 

5

Hoàn thành xây dựng văn phòng thường trực điển hình

12

 

-

Trang bị công cụ hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Văn phòng thường trực: Hệ thống bn đồ ứng phó thiên tai, trang thiết bị phục vụ họp giao ban trực tuyến, công cụ hỗ trợ đảm bo kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường.

4

 

-

100% cán bộ của Văn phòng thường trực được đào tạo kiến thức về công tác phòng chống thiên tai

4

 

-

Chủ động thông tin về công tác phòng chống thiên tai qua các ứng dụng facebook, zalo, viber cho các cấp.

4

 

6

Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc, đúng quy định, ban hành văn bản, công điện chỉ huy, triển khai thực hiện biện pháp ứng phó thiên tai.

3

 

7

Hằng năm chuẩn bị, kiểm tra về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm.

3

 

8

Thành lập và tổ chức hoạt động ca lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dn của Ban Chđạo

4

 

9

Hằng năm có kế hoạch, hướng dẫn, thông báo, tổ chức thu, chi qu, báo cáo hoạt động thu, chi quỹ.

4

 

10

Trang bị đầy đủ trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo an toàn cho ứng phó thiên tai: áo phao, giày, mũ, súng bn dây, đèn pin,...

2

 

11

Tổ chức sơ tán người khi nơi nguy hiểm, cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp do thiên tai.

4

 

12

Thực hiện đúng quy trình về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ theo quy định hiện hành.

4

 

13

Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước.

4

 

 

PHỤ LỤC 03

BẢNG CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 CHO CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số
1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn)

1. Việc đánh giá kết quả thi đua được thực hiện theo phương pháp chấm điểm.

2. Bảng đánh giá kết quả thi đua dưới đây áp dụng cho tập th, cơ quan, đơn vị Thông tin, truyền thông và sẽ được xem xét, điều chỉnh phù hợp cho các năm.

3. Tập thể cơ quan, đơn vị thông tin, truyền thông được đánh giá có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về phòng chng thiên tai và đề xuất khen thưng trong việc đóng góp xây dựng, thi đua phong trào “Chủ động phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020 - 2025” khi có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên.

4. Tiêu chí đánh giá

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Điểm tối đa

Điểm chấm

Tng

100

 

I

Triển khai tuyên truyền có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 trên các nền tảng truyền thông của quan, đơn vị

20

 

1

Có xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cho giai đoạn 2020-2025 và cho từng năm.

5

 

2

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phbiến Phong trào thi đua và cụ thể hóa thành nhiệm vụ truyền thông hàng năm tại cơ quan, đơn v theo các tiêu chí thi đua đã đưc đt ra.

5

 

3

Tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin về Phong trào thi đua trên các nền tng truyền thông ca cơ quan, đơn vị (có ít nhất 2 tin bài, phát sóng, mạng xã hội/ năm về các thông tin của phong trào)

5

 

4

Theo dõi trin khai phong trào thi đua thực tế, bám sát cơ snhằm phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống thiên tai trên phạm vi cả nước.

5

 

II

Nâng cao quy trình thông tin truyền thông về phòng chống thiên tai, bảo đảm thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác, hiệu quả ti người dân

40

 

1

Phân bổ các chuyên mục, chuyên trang, khung giờ phát sóng cố định, sn sàng thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai.

10

 

2

Phân công nhiệm vụ công tác cố định cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thông tin phòng chống thiên tai, sẵn sàng đi thực tế đưa tin khi có trường hợp thiên tai khn cấp.

10

 

3

Tăng cường thời lượng, mở rộng chuyên trang, chuyên mục về phòng chng thiên tai đặc biệt khi có tình huống thiên tai khẩn cấp.

10

 

4

Đầu tư trang thiết bị phù hợp với từng vùng, miền và các loại hình thiên tai, đảm bảo phóng viên, nhà báo, biên tập viên luôn sn sàng tham gia đưa tin thực tế, đảm bảo an toàn trong công tác sản xuất tin bài trong vùng thiên tai đang diễn ra.

10

 

III

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền thông thông tin về phòng chống thiên tai; tuyên truyền tốt công tác phòng chng thiên tai tất cả các giai đoạn từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục hậu quả sau thiên tai.

40

 

1

Tăng cường thông tin về Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả, vì một xã hi an toàn trước thiên tai.

10

 

2

Theo dõi và kịp thời thông tin về diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo điu hành, chđộng ứng phó, khc phục hậu quthiên tai.

10

 

3

Bám sát din biến thiên tai, nhanh chóng thông tin đến người dân góp phần giảm nhẹ rủi ro, hậu qudo thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

10

 

4

Có các bài viết/phát thanh/truyền hình Tuyên truyền về công tác phòng ngừa và khc phục hậu qu thiên tai.

10

 

 

PHỤ LỤC 04

BẢNG CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 THUỘC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số
1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Việc đánh giá kết quả thi đua được thực hiện theo phương pháp chấm điểm.

2. Bảng chấm điểm đánh giá kết quthi đua dưới đây áp dụng cho tập thể thuộc cơ quan nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và sẽ được xem xét, điều chnh phù hợp cho các năm.

3. Tập thể làm công tác phòng chống thiên tai thuộc cơ quan nghiên cứu khoa học được đánh giá có thành tích xuất sắc và đề xuất khen thưởng trong việc “chủ động phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020 - 2025” khi có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên.

4. Tiêu chí đánh giá

STT

Nội dung

Điểm tối đa

Điểm chấm

1

Có xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cho giai đoạn 2020-2025 và cho từng năm.

5

 

2

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Phong trào thi đua và cụ thể hóa thành chương trình đthực hiện tốt nhiệm vụ phòng chng thiên tai.

5

 

3

Có tổ chức đăng ký/ký kết thi đua giữa các tập thể, cá nhân.

5

 

4

Có hồ sơ theo dõi, lưu trcác danh hiệu thi đua, khen thưng của các tập thể, cá nhân.

5

 

5

Có phân công cơ quan, đơn vị chtrì, phối hợp và trách nhiệm tổ chức thực hiện Phong trào.

5

 

6

Có công trình chuyển giao công nghệ lĩnh vực phòng chống thiên tai.

10

 

7

Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức, hướng dẫn knăng ứng phó các tình huống thiên tai đặc thù vùng, miền.

15

 

9

Có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

15

 

10

Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đtriển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai so với các tnh trong Vùng.

15

 

11

Tổ chức vận động, quyên góp, hỗ trợ tổ chức, địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

15

 

12

Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chính sách ca Đng, pháp lut của Nhà nước.

5

 

 

PHỤ LỤC 05

TIÊU CHÍ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2020-2025 CHO CÁ NHÂN
(Kèm theo Quyết định số
1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn)

1. Việc đánh giá kết quả thi đua được thực hiện theo phương pháp chm đim.

2. Bảng chấm điểm đánh giá kết quả thi đua dưới đây áp dụng cho cá nhân có thành tích trong công tác phòng chng thiên tai.

3. Cá nhân được đánh giá có thành tích xuất sắc và đề xuất khen thưởng trong việc “chủ động phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020 - 2025” khi gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có tổng số điểm chấm đạt từ 70 điểm trở lên:

TT

Nội dung

Điểm tối đa

Điểm chấm

1

Gương mu chấp hành tốt chtrương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

40

 

2

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

20

 

3

Tích cực tham gia các hoạt động do đơn vị, địa phương tổ chức về thực hiện Phong trào thi đua về phòng chống thiên tai; có tác dụng nêu gương đcác cơ quan, cán bộ, nhân dân học tập.

10

 

4

Nlực công tác, bám sát cơ sở; tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện và tháo gkhó khăn cho cơ sở kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai.

10

 

5

Có việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác phòng chống thiên tai.

10

 

6

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội (đi với cá nhân là người đứng đầu doanh nghiệp).

10