Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Cnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1027/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỚI UBND TỈNH (14 thủ tục)

1. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

28 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

05 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

01 ngày

2. Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

22 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

01 ngày

3. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

09 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

0,5 ngày

4. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

22 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

01 ngày

5. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

09 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo tại Văn UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

0,5 ngày

6. Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

09 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

0,5 ngày

7. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mở rộng phạm vi hoạt động Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

22 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên VP UBND tỉnh

03 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

01 ngày

8. Thủ tục đổi tên Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

09 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo tại Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

0,5 ngày

9. Thủ tục tự giải thể Quỹ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể và không có đơn khiếu nại

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

09 ngày

B3

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B7

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B8

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

0,5 ngày

10. Thủ tục thi tuyển công chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

 

 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Trung tâm phục vụ hành chính công

30 ngày kể từ ngày thông báo

Thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng

- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển

B2

Tổ chức tuyển dụng công chức:

 

 

Thi vòng 1: Thi trắc nghiệm

 

 

* Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính

- Ban Chấm thi

- Hội đồng tuyển dụng

Thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài

* Đối với trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy:

 

 

- Hoàn thành việc chấm thi vòng 1

- Ban Chấm thi

- Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thi vòng 1

- Công bố kết quả điểm thi vòng 1 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi vòng 1

- Nhận đơn phúc khảo

Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo nhận đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo

- Ban Chấm phúc khảo

- Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1

Thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hội đồng tuyển dụng - Ban Coi thi

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2

- Hoàn thành việc chấm thi vòng 2

- Ban Chấm thi

- Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thi vòng 2

- Công bố kết quả điểm thi vòng 2 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi vòng 2

- Nhận đơn phúc khảo

Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo nhận đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo vòng 2

- Ban Chấm phúc khảo

 - Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

B3

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức:

 

 

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày chấm thi xong vòng 2

- Phê duyệt kết quả tuyển dụng

Chủ tịch UBND tỉnh

Không quy định

- Thông báo công khai và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng

B4

Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

- Người trúng tuyển

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển

B5

Ra quyết định tuyển dụng đối với trường hợp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

B6

Người được tuyển dụng đến nhận việc

Người trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng

11. Thủ tục xét tuyển công chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

 

 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Trung tâm phục vụ hành chính công

30 ngày kể từ ngày thông báo

- Thành lập Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng

B2

Tổ chức tuyển dụng công chức

 

 

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển:

 

 

- Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển:

 

 

- Tổ chức phỏng vấn vòng 2

- Hội đồng tuyển dụng

- Ban Kiểm tra sát hạch

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2

B3

- Xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh

Không quy định

- Công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển; gửi thông báo kết quả xét tuyển tới người dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng

B4

Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

- Người trúng tuyển

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển

B5

Ra quyết định tuyển dụng đối với trường hợp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

B6

Người tuyển dụng đến nhận việc

Người trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng

12. Thủ tục tiếp nhận vào công chức

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

B2

Tổng hợp nhu cầu tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị

UBND tỉnh; Sở Nội vụ

Không quy định

B3

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

UBND tỉnh

Không quy định

B4

Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện và tổ chức sát hạch

Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Không quy định

B5

Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và ban hành Quyết định tiếp nhận vào công chức

Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nội vụ

Không quy định

13. Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

- Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức

UBND tỉnh

Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

B2

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi

Hội đồng thi

Chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi

B3

Tổ chức thi:

 

 

- Chấm thi

Hội đồng thi, Ban Chấm thi

Không quy định

- Công bố kết quả điểm thi và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng thi

Chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi

- Nhận đơn phúc khảo

Hội đồng thi

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo

Ban Chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

B4

Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch

Chủ tịch UBND tỉnh

Không quy định

B5

Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển

Hội đồng thi

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch

14. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

- Xây dựng Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

UBND tỉnh

Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

B2

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi

Hội đồng thi

Chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi

B3

Tổ chức thi:

 

 

- Chấm thi

Hội đồng tuyển dụng, Ban Chấm thi

Không quy định

- Công bố kết quả điểm thi và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi

- Nhận đơn phúc khảo

Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo nhận đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo

Ban Chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

B4

Phê duyệt kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh

Không qua định

B5

Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển

Hội đồng thi

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NỘI VỤ (15 thủ tục)

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

39 ngày

2. Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

24 ngày

3. Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

4. Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

5. Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

II. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

39 ngày

2. Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

24 ngày

3. Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B4

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

Không quy định

B2

Thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Không quy định

B3

Tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Không quy định

4. Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B4

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

Không quy định

B2

Thẩm định đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Không quy định

B3

Tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Không quy định

5. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

6. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

7. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

09 ngày

8. Thủ tục thi tuyển viên chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

 

 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên

Trung tâm phục vụ hành chính công

30 ngày kể từ ngày thông báo

- Thành lập Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng

- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức vòng thi

B2

Tổ chức tuyển dụng viên chức:

 

 

Thi vòng 1: Thi trắc nghiệm

 

 

* Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính

 

Thông báo kết quả ngay sau khi làm bài xong

* Đối với trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy:

 

 

- Hoàn thành việc chấm thi vòng 1

Ban Chấm thi, Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thi vòng 1

- Công bố kết quả điểm thi vòng 1 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi vòng

- Nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo nhận đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo

- Ban Chấm phúc khảo

- Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1.

Thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hội đồng tuyển dụng

- Ban Coi thi

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2

- Hoàn thành việc chấm thi vòng 2

- Ban Chấm thi

 - Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thi vòng 2

- Công bố kết quả điểm thi vòng 2 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc việc chấm thi vòng 2

- Nhận đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo nhận đơn phúc khảo

- Chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo vòng 2

- Ban Chấm phúc khảo

- Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

B3

- Phê duyệt kết quả tuyển dụng

Sở Nội vụ

Không quy định

- Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng

B4

Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

- Người trúng tuyển

- Sở Nội vu

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển;

B5

Ra quyết định tuyển dụng đối với trường hợp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sở Nội vụ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

B6

Người tuyển dụng đến nhận việc và ký hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng

9. Thủ tục xét tuyển viên chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

 

 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Sở Nội vụ

30 ngày kể từ ngày thông báo

Thành lập Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng

B2

Tổ chức tuyển dụng viên chức:

 

 

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển

 

 

- Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2

Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển

 

 

- Tổ chức phỏng vấn vòng 2

- Hội đồng tuyển dụng

- Ban Kiểm tra sát hạch

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2

B3

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức:

 

 

- Xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển

Sở Nội vụ

Không quy định

- Công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển; gửi thông báo kết quả xét tuyển tới người dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng

B4

Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

- Người trúng tuyển

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển;

B5

Ra quyết định tuyển dụng đối với trường hợp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

- Sở Nội vụ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

B6

Người tuyển dụng đến nhận việc và ký hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng

10. Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo quy trình

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

Không quy định

B1

Tổng hợp nhu cầu tiếp nhận của các đơn vị

Sở Nội vụ

Không quy định

B2

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Sở Nội vụ

Không quy định

B3

Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện và tổ chức sát hạch

Hội đồng kiểm tra, sát hạch - Sở Nội vụ

Không quy định

B4

Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và ban hành Quyết định tiếp nhận vào viên chức

Sở Nội vụ

Không quy định

C. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN (06 thủ tục)

1.Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

2. Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

3. Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

4. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ

- Trường hợp HS không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp HS đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơchuyển văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

5. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

6. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

B3

Thẩm định Hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận TN&TKQ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên Phòng Nội vụ

05 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ và Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày