Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1023/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định tên hàng, mã hàng trong kiểm tra hải quan, quản lý thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm trong tổng thể chiến lược phát triển ngành hải quan, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Quy chế, quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong hoạt động phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định, sửa đổi mã số đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng mã số đối với hàng hóa mới, hàng hóa khó xác định mã số hoặc chưa được chi tiết hóa.

4. Trực tiếp phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực miền Bắc và phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà các Chi nhánh không có khả năng thực hiện.

5. Xây dựng, quản lý thư viện mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các chi nhánh; xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng các phương pháp phân tích chuẩn cho hệ thống các phòng thí nghiệm của Trung tâm.

7. Có ý kiến cuối cùng về kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Chi nhánh khi có thắc mắc, khiếu nại của các đơn vị.

8. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc phân tích, phân loại hàng hóa xây dựng, nhập khẩu.

9. Hợp tác quốc tế về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan làm nhiệm vụ phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Trung tâm; tham gia đào tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị trong ngành hải quan.

11. Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chế độ quy định.

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Được độc lập tiến hành hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu gồm:

1. Phòng Tham mưu, xử lý.

2. Phòng Phân tích, phân loại 1.

3. Phòng Phân tích, phân loại 2.

4. Phòng Hành chính – Tài vụ.

5. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng và Chi nhánh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh gồm: Phòng Hành chính – Tài vụ và Phòng Phân tích, phân loại.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan; số 101/2007/QĐ-BTC ngày 10/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1023/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 1023/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/05/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 20/06/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản