Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỪ NHẬT BẢN TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 15/8/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) ký ngày 26/3/2018 về việc hợp tác thành lập Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiếu trình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 428/SKHĐT-TTNC ngày 19/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc; Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BỘ PHẬN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỪ NHẬT BẢN TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc và phối hợp công tác của các thành viên Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Japan Desk).

Điều 2. Mục tiêu hoạt động

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

- Làm cầu nối liên kết giữa nhà đầu tư Nhật Bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản với thời gian nhanh nhất so với quy định hiện hành (theo Phụ lục I kèm theo Quy chế này).

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng Bộ phận.

1. Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Japan Desk, ban hành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Japan Desk.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng bộ phận và thành viên Japan Desk; chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên Japan Desk và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc có liên quan đến nhà đầu tư Nhật Bản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh.

4. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Japan Desk. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời thêm Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan để phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Japan Desk.

Điều 4. Các Phó Trưởng bộ phận

1. Phó Trưởng Thường trực bộ phận:

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Trưởng bộ phận chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Japan Desk; Thay mặt Trưởng bộ phận điều hành hoặc chủ trì các cuộc họp theo ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về các nhiệm vụ được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo và quản lý hoạt động của Văn phòng Thường trực.

- Chủ động quan hệ, kết nối với các Sở, ban, ngành của tỉnh và Japan Desk các bộ ngành, địa phương để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo định kỳ và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của Japan Desk trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng bộ phận phân công.

2. Phó Trưởng bộ phận khác:

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Trưởng bộ phận chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Japan Desk thuộc lĩnh vực quản lý được phân công phụ trách.

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Japan Desk, chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về các nhiệm vụ được phân công; giúp Trưởng bộ phận, Phó Trưởng Thường trực bộ phận điều phối các hoạt động, phối hợp triển khai và thực hiện nhiệm vụ chung của Japan Desk.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Japan Desk.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng bộ phận phân công.

- Chuyên gia Nhật Bản (Phó Trưởng bộ phận - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc).

+ Thực hiện vai trò là cầu nối giữa chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản; đón tiếp các đoàn công tác của chính quyền, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

+ Đề xuất các giải pháp cụ thể kết nối với các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại Nhật Bản nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

+ Tìm kiếm, giới thiệu, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để thu hút mạnh đầu tư từ Nhật Bản vào tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng bộ phận phân công.

Điều 5. Các thành viên

1. Nhiệm vụ chung:

- Tham mưu cho Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách tại Sở, ngành và đơn vị đang công tác.

- Tham gia đầy đủ, trách nhiệm cao với các hoạt động của Japan Desk, chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về các nhiệm vụ được phân công.

- Đề xuất các giải pháp nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư Nhật Bản trước và sau khi dự án đi vào hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, đơn vị mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng bộ phận phân công.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương cung cấp thông tin, kết nối với Japan Desk các bộ ngành, các tỉnh, thành, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại của Nhật Bản để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

+ Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.

- Thành viên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Làm đầu mối giải quyết thủ tục đầu tư ngoài Khu công nghiệp (Tham mưu phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp; Các thủ tục khác liên quan).

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản thực hiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Thành viên thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

+ Làm đầu mối giải quyết các thủ tục đầu tư trong Khu công nghiệp.

+ Thực hiện các thủ tục liên quan hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản thực hiện đầu tư trong Khu công nghiệp.

- Thành viên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục liên quan đến lao động cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành; Tham mưu cơ chế, chính sách và đào tạo lao động để đáp ứng về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp.

- Thành viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục chứng nhận doanh nghiệp về khoa học và công nghệ, các chính sách ưu đãi, đầu tư của Nhà nước và các thủ tục khác liên quan đến khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.

- Thành viên thuộc Cục Thuế tỉnh: Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, các vướng mắc về thuế; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp.

- Thành viên thuộc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc:

+ Kết nối, phối hợp, tổ chức các chương trình làm việc giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư Nhật Bản.

+ Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, chuyển về Văn phòng Thường trực tổng hợp, xin ý kiến Trưởng bộ phận, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Nhật Bản.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện các thủ tục để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

+ Kết nối với bộ phận một cửa các Sở, ban ngành của tỉnh, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian nhanh nhất.

+ Chủ động tìm kiếm, giới thiệu, hỗ trợ, kết nối và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Nhật Bản, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại Nhật Bản nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, cũng như các khu vực khác trong và ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Phối hợp dịch tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, tài liệu làm việc, liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản.

Điều 6. Văn phòng Thường trực

Văn phòng Thường trực đặt tại Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: số 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng Thường trực thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Japan Desk; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp; theo dõi việc thực hiện các kết luận và thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, theo dõi và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Japan Desk.

- Chủ động kết nối với Japan Desk các bộ ngành, các tỉnh, thành, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại của Nhật Bản để đẩy mạnh đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kết nối, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản.

- Chủ trì, phối hợp liên hệ với các Sở, ban ngành, huyện, thành phố của tỉnh có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tổng hợp đề xuất, kiến nghị báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Thành viên Japan Desk làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Japan Desk làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên.

3. Japan Desk họp định kỳ theo quy định, khi cần thiết Trưởng bộ phận sẽ triệu tập họp đột xuất.

4. Những vấn đề không cần thiết phải đưa ra tập thể giải quyết sẽ được giải quyết thông qua hội ý giữa Trưởng bộ phận, Phó Trưởng Thường trực bộ phận, các Phó Trưởng bộ phận và các thành viên có liên quan.

5. Trưởng bộ phận phân công Tổ trưởng phụ trách thành viên tại các sở, ban ngành, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Các thành viên Japan Desk có trách nhiệm báo cáo (thông qua Tổ trưởng) tình hình hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ được Trưởng bộ phận giao, gửi về Văn phòng Thường trực để tổng hợp vào ngày 22 tháng cuối quý, hoặc đột xuất theo yêu cầu, hoặc trong trường hợp cần thiết.

2. Văn phòng Thường trực tổng hợp, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo Trưởng bộ phận và gửi cho các thành viên.

3. Các thành viên có thể chủ động báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Japan Desk.

4. Văn phòng Thường trực có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động của Japan Desk định kỳ vào ngày 25 tháng cuối quý, hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

5. Các thành viên Japan Desk báo cáo, trao đổi thông tin bằng một trong các hình thức: Gửi email, tin nhắn, văn bản, điện thoại. Văn phòng Thường trực báo cáo UBND tỉnh định kỳ thực hiện bằng văn bản.

6. Văn phòng Thường trực có trách nhiệm đăng tải, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết lên Trang thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh tại địa chỉ investvinhphuc.vn để quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc đến các nhà đầu tư Nhật Bản và phục vụ việc tra cứu của nhà đầu tư khi cần thiết.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Japan Desk họp định kỳ hàng tháng, trong trường hợp cần thiết tổ chức họp đột xuất do Trưởng bộ phận quyết định. Khi có phát sinh những vấn đề quan trọng hoặc mang tính liên ngành, Trưởng bộ phận sẽ quyết định mời thêm các cơ quan chức năng có liên quan tham dự. Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng bộ phận quyết định họp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2. Các thành viên Japan Desk có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, trường hợp vắng mặt và cử người dự họp thay phải báo cáo và được Trưởng bộ phận đồng ý; ý kiến của người dự họp thay là ý kiến của thành viên được mời dự họp chính thức.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán, tổng hợp chung vào kinh phí xúc tiến đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; sử dụng nguồn xã hội hóa để bổ sung kinh phí (nếu có).

2. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Các thành viên Japan Desk chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này và thực hiện theo các bước và thời gian tại Phụ lục I kèm theo. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Japan Desk giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Trưởng bộ phận quyết định phân công các Tổ trưởng giúp việc.

Điều 13. Phó Trưởng Thường trực bộ phận có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, thống nhất với các Phó Trưởng bộ phận, báo cáo Trưởng bộ phận đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế./.

 


PHỤ LỤC I

CÁC BƯỚC VÀ THỜI GIAN HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Các thủ tục

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian tối đa (ngày làm việc)

Ghi chú

1

 

Thu thập thông tin nhà đầu tư

Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (TLIPIII)

30 ngày

Thu thập thông tin về:

- Mục tiêu sản xuất.

- Quy mô dự án.

- Vốn đầu tư.

- Quy trình sản xuất, danh mục máy móc và hình ảnh sản phẩm.

- Các yếu tố trong quá trình sản xuất liên quan đến môi trường...

2

 

Tiếp nhận thông tin

Ban quản lý các KCN (BQLKCN)

10 ngày (kể từ khi nhận được thông tin từ TLIPIII)

Tiếp nhận thông tin, kiểm tra xác nhận dự án đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận vào KCN.

3

 

Nghiên cứu thông tin dự án

BQLKCN

- Nếu dự án đủ điều kiện tiếp nhận: gửi cho TLIPIII các thông tin cần có (thành phần và số lượng hồ sơ, các nội dung cần được giải trình).

- Nếu không đủ điều kiện: thông báo cho TLIPIII chi tiết lý do từ chối.

4

 

Lập bản dự thảo hồ sơ dự án

TLIPIII

- Hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện bản dự thảo hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC).

- Gửi bản dự thảo bộ hồ sơ IRC và ERC cho BQLKCN và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT).

5

 

Nhận và kiểm tra dự thảo hồ sơ dự án

- BQLKCN nhận và kiểm tra dự thảo hồ sơ IRC.

- Sở KHĐT nhận và kiểm tra dự thảo hồ sơ ERC.

Kiểm tra các điều kiện của dự thảo bộ hồ sơ IRC và ERC.

6

 

Xin ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo hồ sơ dự án

BQLKCN

- Trong trường hơp cần lấy thêm ý kiến của các cơ quan liên quan của tỉnh: Sở Khoa học- Công Nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội; Cục Thuế tỉnh, …

- Trường hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương thì tùy theo trường hợp cụ thể để cùng tìm phương hướng xử lý.

7

 

Cho ý kiến về dự thảo hồ sơ dự án

Tất cả các đơn vị tiếp nhận hồ sơ xin ý kiến.

Các cơ quan đưa ra ý kiến về hồ sơ IRC và ERC, gửi lại cho TLIPIII.

8

 

Hoàn thiện hồ sơ dự án

TLIPIII

Trên cơ sở ý kiến/tư vấn của các sở, ngành liên quan, TLIPIII hoàn thiện hồ sơ cho Nhà đầu tư.

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC).

Nộp hồ sơ IRC (qua Trung tâm hành chính công của tỉnh)

TLIPIII

03 ngày

 

10

Cấp IRC

BQLKCN

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC).

Nộp hồ sơ ERC (qua Trung tâm hành chính công của tỉnh)

TLIPIII

 

12

Cấp ERC

Sở KHĐT

Sở KHĐT cấp ERC trong 01 ngày sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.