Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BSUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SY TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đin Biên (có danh mục cụ th kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo
UBND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu V
T, KSTT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên th tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Qua dịch vụ BCCI

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hp l

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48, Tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

4.300.000đồng

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chhành nghề đi với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ skhám chữa bệnh;

- Thông tư s278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

X

 

X

2

Cấp giấy chng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày kể từ ngày nhận hồ đầy đủ và hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48, Tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

2.500.000 đồng

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám cha bệnh;

- Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định s155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một squy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

X

 

X

3

Cấp lại Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyn và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của SY tế

60 ngày ktừ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quthuộc Văn phòng SY tế tỉnh Điện Biên (Số 48, Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Không có

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 87/201 1/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh;

- Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vc y tế

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

X

 

X

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sa đổi, b sung, thay thế.

1

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thm quyền của Sở Y tế

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

360.000 đồng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

10.500.000 đồng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

5.700.000 đồng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

4.300.000 đồng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bsung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thm quyền của Sở y tế

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 Tdân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

5.700.000 đồng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bsung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

6

Công bcơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 48 T dân ph25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Không

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ.

STT

Số hồ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

T-DBI-288102-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thm quyền của Sở Y tế.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

2

T-DBI-288103-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thm quyền của Sở Y tế.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

3

T-DBI-288092-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vn và điều trị dự phòng thuộc thm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

4

T-DBI-288091-TT

Cấp giấy phép hoạt động đi với Phòng khám, điu trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

5

T-DBI-288105TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt đô, đo huyết áp.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

6

T-DBI-288106-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

7

T-DBI-288107-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

8

T-DBI-288108-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

9

T-DBI-288109-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X- quang thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

10

T-DBI-288094-TT

Công bđủ điều kiện hoạt động đối với cơ sdịch vụ xoa bóp (massage)

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

11

T-DBI-288093-TT

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

12

T-DBI-288111-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sdịch vụ làm răng giả

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.

13

T-DBI-285558-TT

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế.