Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

2

Nghị định

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

3

Quyết định

2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993

Ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

01/6/2015

4

Quyết định

82/2007/QĐ- BGDĐT ngày 24/12/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT- BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

5

Quyết định

41/2008/QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

6

Quyết định

57/2008/QĐ- BGDĐT ngày 14/10/2008

Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT- BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

7

Thông tư

25/2009/TT- BGDĐT ngày 29/4/2009

Sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT- BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

8

Thông tư

28/2011/TT- BGDĐT ngày 15/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

9

Thông tư

09/2012/TT- BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

10

Thông tư

10/2012/TT- BGDĐT ngày 06/3/2012

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

11

Thông tư

24/2012/TT- BGDĐT ngày 29/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

12

Thông tư

03/2013/TT- BGDĐT ngày 20/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

13

Thông tư

04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

14

Thông tư

06/2013/TT- BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT- BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

15

Thông tư

21/2013/TT- BGDĐT ngày 18/6/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

16

Thông tư

24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT- BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

17

Thông tư

28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013

Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

18

Thông tư

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/2013, Thông tư số 21/2013/TT- GDĐT ngày 18/3/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

19

Thông tư

09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

20

Thông tư liên tịch

71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

01/5/2015

21

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/7/2015

22

Thông tư liên tịch

53/2011/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH- BQP-BTC ngày 15/11/2011

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV- BTC ngày 16/7/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

01/9/2015

Tổng số: 22 văn bản

B. Văn bản hết hiệu lực một phần

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Luật

38/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật Giáo dục

- Cụm từ “trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 83.

- Cụm từ “lớp dạy nghề” tại điểm a khoản 1 Điều 69 và điểm b khoản 1 Điều 83.

- Cụm từ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề” tại các Điều 45, 50, 51, 52, 54, 77, 105 và 113.

- Cụm từ “cơ sở dạy nghề” tại khoản 3 Điều 54.

- Cụm từ “trường dạy nghề” tại khoản 1 Điều 89.

- Cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 40 và khoản 1 Điều 41.

Cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 41, điểm d khoản 1 Điều 51 và Điều 79.

- Cụm từ “các trường cao đẳng và” tại đoạn 3 khoản 2 Điều 41.

- Cụm từ “và lớp trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm a và cụm từ “Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 69.

- Mục 3 Chương II: Giáo dục nghề nghiệp gồm các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37; khoản 5 Điều 30, khoản 1 Điều 38, khoản 2 Điều 39, đoạn 2 khoản 1 Điều 40, điểm a khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 77

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

01/7/2015

2

Luật

08/2012/QH13 ngày 18/6/2012

Luật giáo dục đại học

- Cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại khoản 3 Điều 37

- Cụm từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45.

- Cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 1 Điều 6.

- Cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 và Điều 28.

- Cụm từ “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng” tại khoản 5 Điều 9.

- Cụm từ “có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b khoản 2 Điều 20.

- Cụm từ “bằng tốt nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38.

Cụm từ “chương trình đào tạo cao đẳng” tại Điều 59.

Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

01/7/2015

3

Nghị định

75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

Điểm đ, Khoản 3, Điều 33

Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021

01/12/2015

4

Nghị định

115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Các quy định về trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 48/2015/ NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

5

Nghị định

73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Các quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề; giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dạy nghề; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trường cao đẳng; trình độ cao đẳng

Nghị định số 48/2015/ NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

6

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Hướng dẫn Luật Giáo dục đại học

Các quy định về trường cao đẳng,  chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

7

Nghị định

138/2013/ NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

- Điểm c khoản 2, điểm c Khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 5; điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6, khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10; điểm b khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 18.

- Cụm từ “trường cao đẳng” tại điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 5.

- Cụm từ “cao đẳng” tại khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10.

- Cụm từ “trung cấp chuyên nghiệp” tại khoản 2 Điều 17.

- Cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm b khoản 4 Điều 26.

Nghị định số 79/2015/ NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

01/11/2015

 

 

 

 

 

- Đối tượng áp dụng là cơ quan báo chí tại Khoản 2 Điều 13.

- Nghị định số 65/2015/ NĐ-CP ngày 07/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/10/2015

8

Nghị định

124/2014/ NĐ-CP ngày 29/12/2014

Sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/ NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Các quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề; giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dạy nghề; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trường cao đẳng; trình độ cao đẳng

Nghị định số 48/2015/ NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

9

Quyết định

82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005

Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

Khoản 2, Điều 2

Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

II

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

10

Quyết định

3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995

Ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học Cao đẳng Sư phạm

Quy định về chương trình giáo dục thể chất trình độ đại học

Thông tư số 25/2015/ TT-BGD Đ T ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

11

Quyết định

1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997

Ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học, cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao)

Các quy định về chương trình giáo dục thể chất trình độ đại học

Thông tư số 25/2015/ TT- B G D Đ T ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

12

Quyết định

37/2000/ QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000

Quy chế tạm thời trường cao đẳng cộng đồng

Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; nhà giáo, cán bộ, công chức và nhân viên; học sinh, sinh viên; tài chính và tài sản; quan hệ giữa trường cao đẳng cộng đồng, gia đình và xã hội.

Riêng các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản thay thế

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

02/3/2015

13

Quyết định

25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất tại điểm b khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 18.

Thông tư số 25/2015/ TT-BGD Đ T ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

14

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

15

Quyết định

60/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

28/9/2015

16

Quyết định

25/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy định xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo và cách ghi xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III

Thông tư số 19/2015/ TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

17

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

Điều lệ trường cao đẳng

Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; hoạt động của trường cao đẳng; giảng viên và người học trong trường cao đẳng; tài chính và tài sản của trường cao đẳng; quan hệ giữa trường cao đẳng với gia đình và xã hội.

Riêng các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản thay thế

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

02/3/2015

18

Thông tư

43/2011/ TT-BGDĐT ngày 04/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành điều lệ trường cao đẳng và quyết định số /QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; hoạt động của trường cao đẳng; giảng viên và người học trong trường cao đẳng; tài chính và tài sản của trường cao đẳng; quan hệ giữa trường cao đẳng với gia đình và xã hội.

Riêng các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản thay thế

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

02/3/2015

19

Thông tư

22/2012/ TT-BGDĐT ngày 20/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 19/2015/ TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

20

Thông tư

40/2012/ TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm GDQP&AN

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại họ

23/10/2015

Tổng số: 20 văn bản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1020/QĐ-BGDĐT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015

  • Số hiệu: 1020/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/03/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Phạm Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: 25/04/2016
  • Số công báo: Từ số 299 đến số 300
  • Ngày hiệu lực: 31/03/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản