Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1019/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1019/2001/QĐ-NHNN NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 3/10/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định Chính phủ số 15/CP ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm báo cáo của tổ chức tín dụng như sau:

"Chậm nhất vào ngày 10 tháng sau, báo cáo bằng văn bản về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của tháng trước cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (nơi tổ chức tín dụng đóng trụ sở chính) theo phụ lục số 1 đính kèm".

Điều 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố như sau:

"Chậm nhất vào ngày 15 tháng sau, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng) về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng tháng trước của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo phụ lục số 2 đính kèm"

Điều 3. Bổ sung vào khoản 4 Điều 11 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm của Thanh tra ngân hàng như sau:

"Tiếp nhận báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các TCTD từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và sao gửi đến các Vụ liên quan (Vụ chính sách tiền tệ và Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng)".

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1

Tên đơn vị báo cáo...

- Đối tượng áp dụng: Các TCTD thực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.

- Đơn vị nhận báo cáo: Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố (nơi TCTD đóng trụ sở chính).

- Thời gian gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.

- Hình thức báo cáo: Gửi bằng văn bản

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG

Tháng... năm...

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện

I. Tổng số dư huy động

1. Số dư huy động tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

2. Số dư huy động bằng phát hành chứng chỉ

- Chứng chỉ huy động VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

- Chứng chỉ huy động vàng

II. Tổng số dư cho vay

1. Số dư cho vay bằng vàng

- Trong đó: Nợ quá hạn

2. Số dư cho vay bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

- Trong đó: Nợ quá hạn

III. Chuyển đổi nguồn vốn huy động bằng vàng thành nguồn vốn bằng tiền

1. Số tiền

2. Tỷ lệ phần trăm so với số dư huy động vốn bằng vàng

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

... ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TCTD báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng cho Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên địa bàn chậm nhất vào ngày 10 tháng sau

Cách lấy số liệu lập biểu

1. TCTD căn cứ vào số dư các tài khoản tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng để lấy số liệu lập biểu báo cáo.

2. Đối với những chỉ tiêu báo cáo không có tài khoản cấp III tương ứng trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD hiện hành: TCTD căn cứ vào từng hình thức huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng, số vàng chuyển đổi thành tiền... cụ thể để lấy số liệu lập biểu báo cáo.