Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1018/QĐ-TTg

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG TRẦN ĐỨC LAI, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trần Đức Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB,

  VX, KTTH, Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1018/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Trần Đức Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1018/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/08/2007
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản