Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/2006/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật Xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;
- Căn cứ Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước”;
- Căn cứ Thông tư số: 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công”;
- Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng” ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số: 125/TTr-SXD ngày 28/6/2006) sau khi đã lấy ý kiến thống nhất của Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên” làm cơ sở để lập Đơn giá xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2006.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng và quản lý thực hiện.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT+S5.115(300b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhạm Ngọc Chi