Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 777/TTr-SNN ngày 28 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch các Hội: Nông dân, Liên hiệp phụ nữ; Bí thư tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,HĐ,TLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và mở rộng ra thị trường xuất khẩu.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động về bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đúng nội dung và đúng theo Kế hoạch.

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị ngành hàng từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) (đạt loại A, B) tăng 10% so với năm 2018.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018.

- Hoàn thành mô hình chuỗi cung cấp thịt gia súc, gia cầm an toàn thực phẩm theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phấn đấu đến cuối năm 2019, hoàn thành 01 mô hình chuỗi cung cấp nem chua, chả lụa và 01 mô hình chuỗi cung cấp thịt gà an toàn.

- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động lấy mẫu giám sát mô hình chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho các tổ chức đã được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm ở địa phương được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các địa phương triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của Trung ương của tỉnh như Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới”; Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 43/20117/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 19/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định về phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Trên cơ sở phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định của pháp luật, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ban ngành và các địa phương rà soát, tham mưu ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách tạo động lực khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai công tác thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức đa dạng và phong phú như tổ chức lớp tập huấn, treo băng rôn, tờ phướn; thông qua các cuộc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại cơ sở,...

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn như Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa,... cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

- Cập nhật công khai kết quả phân loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo mức xếp loại A, B, C; các điểm kinh doanh thực phẩm nông thủy sản an toàn được xác nhận; các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt, hiệu quả Kế hoạch phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Trong năm 2019, tập trung triển khai xây dựng 02 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm thịt gia súc, gia cầm an toàn theo VietGAP.

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP, VietGAP, VietGAHP, Global GAP,..); thực hành sản xuất tốt (GMP, HACCP,..) trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là các điểm kinh doanh sản phẩm nông thủy sản an toàn được xác nhận trong việc áp dụng hệ thống truy suất nguồn gốc điện tử.

- Hỗ trợ các Hợp tác xã sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn trong việc duy trì chứng nhận VietGAP; Ghi chép quá trình sản xuất để chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và ứng dụng tem truy suất nguồn gốc điện tử.

- Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể:

- Tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra liên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ-SNN ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT “về việc giao kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 cho các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở”.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh, ATTP, tập trung vào thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy suất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Công an trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan phát hiện, điều tra, thanh tra đột xuất, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở sản xuất và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp lễ, tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương, đặc biệt là công chức cấp xã được giao theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “về việc ban hành Quy định phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp.

- Đầu tư trang thiết bị cho phòng kiểm nghiệm, các trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí đã được cấp năm 2019 để triển khai các nhiệm vụ được phân công.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phân công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

2. Các Sở, ban, ngành

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Các tổ chức chính trị, xã hội (Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

Đề nghị các tổ chức chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm; vận động người dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả, ngoài danh mục để xử lý kịp thời.

4. UBND huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.