Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG HÀ QUANG DỰ, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 3641/VPCP-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2854/BNV-CCVC ngày 25 tháng 7 năm 2006;
Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 10 năm 2006.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Hà Quang Dự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Vụ TCCB (3), Cục QTTV (2), Website CP;
 -Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng