Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 101 - HĐBT NGÀY 1-10-1981 VỀ VIỆC GIẢI THỂ XÃ MINH TÂM THUỘC HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể xã Minh Tâm để sáp nhập vào xã Minh Quán thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)