Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2005 như sau:

1. Duy trì là công ty nhà nước :

- Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

- Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

2. Công ty thực hiện cổ phần hóa :

- Công ty Công trình giao thông Hậu Giang.

- Công ty Mía đường Cần Thơ.

3. Công ty thực hiện giao doanh nghiệp :

- Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang.

4. Công ty thực hiện giải thể :

- Công ty Thương nghiệp tổng hợp Long Mỹ.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Đối với doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 101/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 101/2005/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/05/2005
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 18/05/2005
  • Số công báo: Số 13
  • Ngày hiệu lực: 02/06/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản