Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1009/QĐ-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Pháp lệnh Bảo hộ lao động đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 19/9/1991 và Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 12/5/1992 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên sau đây :

1- Đ/c Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội thành phố - Chủ tịch Hội đồng.

2- Đ/c Trương Thị Xuân Liễu, Phó GĐ Sở Y tế - Phó Chủ tịch.

3- Đ/c Lương Thị Thuận, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Lao động TP – Trưởng Ban Thi đua-chính sách – Phó Chủ tịch.

4- Đ/c Phạm Nhật Bạch, Trưởng Ban Thanh tra KTAT-BHLĐ Sở Lao động-TBXH thành phố - Ủy viên thường trực.

5- Đ/c Bùi Ngọc Thung, Phó GĐ Sở Tài chánh- Ủy viên.

6- Đ/c Nguyễn Thành Út, Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Cảnh sát nhân dân Công an TP - Ủy viên.

7- Đ/c Nguyễn Hữu Bình, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP - Ủy viên.

8- Đ/c Lê Văn Nở, Phó Văn phòng Điều hành Ủy ban Môi trường thành phố - Ủy viên.

Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố được chỉ định Ban Thường trực và các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng.

Ban Thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh gồm có các đồng chí :

1- Đ/c Nguyễn Văn Chí

2- Đ/c Phạm Nhật Bạch

3- Đ/c Trương Thị Xuân Liễu

4- Đ/c Lương Thị Thuận

Điều 2.- Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :

- Tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động và các quy định của Nhà nước về Bảo hộ lao động.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp và các quận, huyện của thành phố thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

- Hoạt động theo quy chế được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3.- Sở Lao động-Thương binh xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động ở các quận, huyện và Ban chỉ đạo Pháp lệnh Bảo hộ lao động của các ban ngành đóng trên địa bàn thành phố.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh xã hội, Thủ trưởng các ngành có liên quan, các thành viên Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý