Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC VÀ MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/QĐ-KTNN NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Bước 4: Thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm ở cấp đơn vị:

Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp uỷ đơn vị; ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với bản thân và gia đình công chức. Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy thống nhất thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm, lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm;

- Trích ngang lý lịch nhân sự đề nghị bổ nhiệm;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của công chức;

- Bản kê khai tài sản;

- Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú;

- Nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo đơn vị đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm;

- Biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp thống nhất thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm ở cấp đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 11 như sau:

“5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm theo phương thức biểu quyết. Các trường hợp có tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước biểu quyết đồng ý, thì được xem xét bổ nhiệm.

Căn cứ ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước, quyết định bổ nhiệm như sau:

a) Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị quản lý (gửi Quyết định bổ nhiệm công chức về Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13 như sau:

“1. Bước 1: Đề xuất chủ trương, nhân sự tiếp nhận và bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và nhu cầu, năng lực của người xin chuyển công tác về Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất chủ trương, nhân sự dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 13 như sau:

“d) Tổng hợp kết quả làm việc, kết quả xác minh lý lịch và các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 13 như sau:

“a) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, thông qua nhân sự đề nghị tiếp nhận và bổ nhiệm theo phương thức biểu quyết. Các trường hợp có tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước biểu quyết đồng ý thì được xem xét tiếp nhận và bổ nhiệm.

b) Căn cứ ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký văn bản đồng ý tiếp nhận gửi cơ quan có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức.

c) Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn KTNN, Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn