Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) TRÊN MỘT SỐ RAU ĂN QUẢ TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg , ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010;
Xét Công văn số 782/SNN-NN ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trình duyệt Dự án thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP – Good Agricultural Practice) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt dự án Thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP- Good Agricultural Practice) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Nhiệm vụ, mục tiêu và quy mô của Dự án như sau :

1. Nhiệm vụ :

- Hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây rau ăn quả, ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm có giá trị cao phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu…

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản xuất rau HCMC-GAP.

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất và chứng nhận sản phẩm rau sản xuất theo quy trình HCMC- GAP.

- Nâng cao trình độ sản xuất, kỹ năng xúc tiến thương mại và kinh doanh cho hộ nông dân, xây dựng các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

2. Mục tiêu :

- Xây dựng mô hình điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả để phổ biến và nhân rộng.

- Nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập hộ nông dân trồng rau ăn quả từ 65,7 triệu đồng/ha năm 2005, đạt giá trị sản xuất bình quân 100 triệu đồng/ha/năm vào năm 2008.

- Đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài về sản phẩm rau ăn quả đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

3. Qui mô dự án :

- Đầu tư mô hình trồng rau ăn quả đạt tiêu chuẩn HCMC-GAP, đến năm 2008 đạt các chỉ tiêu về qui mô sau :

- Tất cả sản phẩm rau ăn quả ở mô hình được kiểm tra và chứng nhận đạt tiêu chuẩn HCMC-GAP.

4. Thời gian thực hiện 2006- 2008.

5. Kinh phí thực hiện : Khoảng 650 triệu đồng, trong đó :

+ Năm 2006 : 195 triệu

+ Năm 2007 : 245 triệu

+ Năm 2008 : 210 triệu

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức chỉ đạo các đơn vị có liên quan như : Chi Cục Bảo vệ Thực vật, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các phòng, ban thuộc huyện Củ Chi và Ủy ban nhân dân xã Nhuận Đức thực hiện dự án này.

- Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm xem xét và bổ sung kinh phí thực hiện dự án trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Chi cục Bảo vệ Thực vật để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB : CT, PCT/TT, TM;
- Ban Chỉ đạo Nông nghiệp-Nông thôn;
- Ban Chỉ đạo LN vệ sinh an toàn thực phẩm;
- VPHĐ-UB : PVP/KT;
- Tổ CNN, TM;
- Lưu:VT, (CNN-Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân