Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 100/2004/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHI VÀ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định này quy định tỷ lệ để lại phí, lệ phí hàng hải cho các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hàng hải.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hàng hải (Cảng vụ hàng hải, Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, Công ty Hoa tiêu hàng hải) có trách nhiệm thu phí, lệ phí hàng hải theo đúng mức thu quy định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Điều 2: Quy định cụ thể:

1/ Cảng vụ hàng hải:

- Thực hiện thu phí trọng tải; phí neo đậu tại vũng, vịnh; phí sử dụng cầu, bến, phao neo (do Ngân sách Nhà nước đầu tư và giao cơ quan cảng vụ quản lý); lệ phí ra, vào cảng biển; lệ phí chứng thực (kháng nghị hàng hải).

- Được trích để lại 65% trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được; Cục Hàng hải Việt Nam điều hoà kinh phí để lại giữa các đơn vị cảng vụ theo quy định.

- Quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí hàng hải được để lại theo cơ chế tài chính hiện hành.

2/ Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam:

- Thực hiện thu phí bảo đảm hàng hải; Thực hiện ủy quyền cho các Cảng vụ hàng hải thu hộ phí bảo đảm hàng hải và được trích tỷ lệ % trên tổng số phí thu được để thưởng cho Cảng vụ theo quy định.

- Được để lại 100% số tiền phí thu được để chi cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

- Quản lý, sử dụng số tiền phí bảo đảm hàng hải được để lại theo cơ chế tài chính hiện hành.

3/ Các Công ty Hoa tiêu hàng hải:

- Thực hiện thu phí hoa tiêu.

- Được quản lý, sử dụng số tiền thu phí hoa tiêu hàng năm để bù đắp chi phí hoạt động của doanh nghiệp hoa tiêu trong năm, trích các quỹ và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng công báo; Các quy định khác trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 100/2004/QĐ-BTC quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 100/2004/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/12/2004
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Lê Thị Băng Tâm
  • Ngày công báo: 18/02/2005
  • Số công báo: Từ số 12 đến số 13
  • Ngày hiệu lực: 05/03/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 18/04/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản