Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐ-UBND NGÀY 09/8/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y, DƯỢC ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 08/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 39/TTr-SYT ngày 12/3/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 34/BC-STP ngày 09/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3 Điều 1:

“ b. Nghĩa vụ của sinh viên:

- Sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ phải cam kết khi tốt nghiệp trở về phục vụ tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh theo sự phân công của Sở Y tế với thời gian công tác bằng 2 lần thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo.

- Trường hợp tự ý bỏ dở không học hết chương trình, bị kỷ luật buộc thôi học; không tốt nghiệp khóa học hoặc tốt nghiệp trễ 02 năm theo chương trình học của trường, phải bồi hoàn kinh phí đã được nhận hỗ trợ và lãi suất phát sinh theo kinh phí đã nhận theo quy định của ngân hành chính sách xã hội. Thời điểm tính lãi xuất từ tháng liền kề sau khi nhận kinh phí đến thời điểm bỏ học, thôi học, không tốt nghiệp đúng thời gian dự kiến.

- Trường hợp đã tốt nghiệp nhưng không về công tác theo cam kết hoặc không chấp hành sự phân công của tỉnh sau khi tốt nghiệp; nhận công tác nhưng thời gian công tác không đủ 2 lần thời gian đã cam kết hoặc kỷ luật buộc thôi việc: Người được nhận chế độ hỗ trợ đào tạo theo địa chỉ sử dụng phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được nhận hỗ trợ theo hợp đồng trách nhiệm đã ký kết với Sở Y tế”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1:

“4. Giao Sở Y tế quy định cụ thể mức bồi hoàn kinh phí trong hợp đồng trách nhiệm với sinh viên, có hình thức chế tài đảm bảo việc thực thi cam kết của sinh viên (quản lý bằng tốt nghiệp…). Căn cứ Quyết định cử sinh viên đào tạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến hành ký hợp đồng trách nhiệm với các sinh viên; Ký hợp đồng đào tạo với các Trường Đại học đào tạo theo địa chỉ sử dụng; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cử các trường hợp sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi có nguyện vọng đào tạo Sau đại học hoặc Bác sĩ nội trú. Thành lập Hội đồng xem xét, mức bồi hoàn kinh phí của các sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng, nộp vào ngân sách theo đúng quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm