Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ MỘT LẦN BAN ĐẦU CỦA BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 123/TTr-SYT ngày 13 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu của bác sĩ, dược sĩ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế; Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế-Bộ Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Hùng. 05 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY ĐỊNH

BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ MỘT LẦN BAN ĐẦU CỦA BÁC SĨ, DƯỢC SĨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc bồi hoàn kinh phí của các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025, không thực hiện đúng cam kết làm việc.

Đối tượng áp dụng

Thạc sĩ chuyên ngành y, thạc sĩ chuyên ngành dược; bác sĩ nội trú; bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ, dược sĩ đại học (gọi chung là bác sĩ, dược sĩ).

Điều 2. Nguyên tắc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

1. Đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 của quy định này phải cam kết làm việc và thực hiện bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu được thanh toán từ ngân sách nhà nước theo các quy định tại Quyết định này nếu vi phạm cam kết làm việc.

2. Toàn bộ số tiền bồi hoàn được nộp về ngân sách nhà nước.

3. Việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một lần của đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy định này được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ MỘT LẦN BAN ĐẦU

Điều 3. Các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quy định này phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu đã nhận vào ngân sách nhà nước nếu trong thời gian làm việc theo cam kết vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Liên tục 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa hết thời gian làm việc theo cam kết;

c) Chuyển công tác đến cơ quan đơn vị không thuộc phạm vi của chính sách.

d) Bị kỷ luật buộc thôi việc.

Điều 4. Trường hợp không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Không áp dụng việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu đối với những đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích nhưng trong trường hợp vì lý do bất khả kháng không tiếp tục thực hiện cam kết làm việc như: Ốm đau, tai nạn có xác nhận không đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế có thẩm quyền hoặc tử vong.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định và mức bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

1. Thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Sở Y tế có thẩm quyền ra Quyết định về việc buộc phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu đối với đối tượng tại Khoản 2 Điều 1 Quy định này nếu vi phạm.

2. Định mức bồi hoàn

Gồm toàn bộ kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu của đối tượng đã được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Điều 6. Thu hồi và quản lý kinh phí bồi hoàn

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi kinh phí của Sở Y tế có hiệu lực, đối tượng vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 1 quy định này có trách nhiệm giao, nộp trả đầy đủ toàn bộ khoản tiền phải bồi hoàn.

2. Kinh phí bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách.

3. Trường hợp đối tượng vi phạm không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì Sở Y tế có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật, không giải quyết các chế độ, chính sách và các quyền lợi khác có liên quan.

4. Trường hợp đối tượng vi phạm chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

5. Trong qua trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị, cá nhân tổ chức gửi ý kiến về Sở Y tế tổng hợp trình UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.