Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 2 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 7239 : 2003

Bột bả tường

2.

TCVN 5684 : 2003

An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5684 - 1992)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 10/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 10/2003/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/05/2003
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: 03/06/2003
  • Số công báo: Số 47
  • Ngày hiệu lực: 18/06/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản