Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 458/TTr-SCT ngày 12 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2021 và thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU
, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các phòng;
- Trung tâm CNTT-TT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã);

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên; xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, bàn bạc, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát.

2. Tạo điều kiện để doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

4. Tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

6. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Báo cáo theo định khàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chồng chéo bất cập.

9. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông qua văn bản, qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trực tiếp gặp gỡ.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hp giữa các bên.

4. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật vxử lý vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để phối hợp quản lý. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện đúng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Phối hợp, tham gia Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra, giám sát ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động giám sát, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 6. Sở Công Thương

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng theo các quy định:

1. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

3. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến pháp luật, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Công bố thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên website của Sở, thông tin liên quan đến các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan đạt hiệu quả hơn.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Phối hợp vi Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các Sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý tốt tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 8. Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo kế hoạch hoặc đột xut.

2. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 9. Sở Y tế

Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý; các vi phạm về việc đáp ứng các điều kiện trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

Điều 10. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức kiểm tra, xác minh, phân tích, hiệu chuẩn, kiểm nghiệm, tính xác thực của các sản phẩm có công bố hợp chuẩn, hợp quy và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhng sản phẩm chưa được phổ biến rộng rãi.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp hoặc chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng các cơ quan báo chí thực hiện chương trình thường kỳ, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh đa cấp.

Điều 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra thuế cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Điều 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của người dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Điều 16. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa, đài để người dân biết các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các chiêu thức lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và chủ động giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chủ trì kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức, cá nhân, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý.

b) Làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh về kinh doanh theo phương thức đa cấp và thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thi phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án xử lý theo quy định pháp luật.

c) Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để người dân biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Điều 17. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

1. Làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, địa phương trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như các quy định liên quan đến bán hàng đa cấp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp trong việc nhận dạng các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương).

Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời gửi về Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.