Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm: hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước; tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu dân cư; kết nối giao thương, kết nối cung cầu; trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước, có trong kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hàng năm, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và các hoạt động đột xuất theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

3. Nội dung và mức chi

a) Tham gia hội chợ, triển lãm:

- Trong nước: hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ vận chuyển hàng hóa tham gia và hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho 01 người/doanh nghiệp/lần theo quy định mức chi công tác phí hiện hành của Tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

- Ngoài nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và 100% chi phí 01 vé máy bay khứ hồi/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

b) Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường:

- Trong nước: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 08 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

- Nước ngoài: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

c) Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; hàng Việt về các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; khu dân cư trong tỉnh Đồng Tháp:

Mức hỗ trợ: quy mô từ 40 đến 60 gian hàng, hỗ trợ: 60 triệu đồng/phiên chợ; quy mô trên 60 gian hàng, hỗ trợ: 80 triệu đồng/phiên chợ; mỗi địa bàn tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố; khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu dân cư các huyện, thành phố.

d) Tham gia các Chương trình kết nối giao thương, kết nối cung cầu trong nước do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì:

Mức hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe và chi phí vận chuyển hàng hóa tham gia chương trình. Mức hỗ trợ tối đa 08 triệu đồng/doanh nghiệp/01 chương trình; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 chương trình/năm/doanh nghiệp.

đ) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước:

Hỗ trợ 50% chi phí duy trì hoặc thuê quầy kệ cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào quảng bá, giới thiệu tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước. Mức hỗ trợ tối đa không quá 06 triệu đồng/doanh nghiệp/năm/Trung tâm; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa là 02 năm tại 01 Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước.

4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ

a) Để được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này, doanh nghiệp phải cung cấp các hồ sơ sau đây:

- Công văn đề nghị hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch.

- Bản đăng ký của doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm; khảo sát, nghiên cứu thị trường; kết nối giao thương, kết nối cung cầu trong nước; đưa sản phẩm vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước.

- Bản báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia chương trình (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất).

- Bảng kê tổng hợp các chi phí tham gia chương trình được hỗ trợ, kèm theo các chứng từ có liên quan đúng theo quy định.

b) Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị thanh toán:

Các đơn vị đề nghị hỗ trợ phải tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, quá thời hạn trên đơn vị tự thanh toán.

c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp.

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch cho doanh nghiệp được chi từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 và thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND, UBMTTQVN Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, KT/HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Tuấn