Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 16/11/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ CHO PHÉP ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1160/TTr-SLĐTBXH ngày 18/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các B
: LĐTBXH, TC, NV;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các Ban: VHXH, KTNS HĐND Thành phố;
- VPUB: các PCVP, phòng: KGVX, NC, KT, TKBT;
- T.tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung