Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại văn bản số 28/TT-SBCVT ngày 23/2/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông:

l. Lãnh đạo: có Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Văn Phòng.

- Thanh Tra.

- Phòng Bưu chính Viễn thông.

- Phòng Công nghệ thông tin.

- Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ chức và phòng chuyên môn thuộc Sở.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 08/08/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tách Văn phòng - Thanh tra thuộc Sở Bưu chính Viễn thông thành Văn phòng Sở và Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông và thay thế Điều 3, Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phạm Thế Dũng