Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2016/QĐ-UBND NGÀY 16/5/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tin liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy tỉnh Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1027/SNV-TCBCCCVC ngày 22/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Kế hoạch, xây dựng công trình.

b) Các Chi cục thuộc Sở:

- Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi.

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

- Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản.

- Chi cục Kiểm lâm.

c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

- Trung tâm Giống vật nuôi.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An.

- Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen.

- Ban Quản lý dự án nông nghiệp.”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các Giám đốc Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản – BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần