Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ban Thường vụ Quốc hội;
- Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính và Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 3700/TC-GTCC ngày 26 tháng 12 năm 2003 về việc điều chỉnh giá thu tiền dịch vụ vệ sinh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác được Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng phục vụ thu gom rác thải (theo các bảng giá ở Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Công chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên kiểm tra Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 và bãi bỏ Quyết định số 137/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Các văn bản khác của UBND thành phố Đà Nẵng có nội dung trái với Quyết định này không còn hiệu lực thực hiện.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2004 của UBND TP Đà Nẵng)

I. Giá thu gom rác thải đối với hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng/tháng

STT

Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh tại nhà ở theo đường phố hoặc kiệt, hẻm

Giá thu tiền

1

Đường phố loại 1

13.000

2

Đường phố loại 2

12.000

3

Đường phố loại 3

10.000

4

Đường phố loại 4 và 5

9.000

5

Kiệt, hẻm khu vực A

8.000

6

Kiệt, hẻm khu vực B

7.000

II. Giá thu gom rác thải đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh:

1. Đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có khối lượng rác thải dưới 0,5m3/tháng:

Đơn vị tính: đồng/tháng

STT

Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại nhà ở theo đường phố hoặc kiệt, hẻm

Giá thu tiền được phân theo mặt hàng kinh doanh

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

1

Đường phố loại 1

30.000

28.000

26.000

2

Đường phố loại 2

24.000

22.000

20.000

3

Đường phố loại 3

20.000

18.000

16.000

4

Đường phố loại 4 và 5

17.000

15.000

13.000

5

Kiệt, hẽm khu vực A

12.000

11.000

10.000

6

Kiệt, hẽm khu vực B

11.000

10.000

9.000

Ghi chú:

- Nhóm 1: Kinh doanh vật liệu xây dựng, ăn uống, rau, hoa, quả, kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê.

- Nhóm 2: Kinh doanh điện máy, lương thực, thực phẩm, may mặc, cá cảnh, chim cảnh.

- Nhóm 3: Kinh doanh tạp hóa, các loại mặt hàng khác.

- Loại đường phố được xác định theo Quyết định hiện hành về quy định các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Khu vực A: Quận Thanh Khê, quận Sơn Trà, các phường thuộc quận Hải Châu (trừ phường Khuê Trung), phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), phường Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

- Khu vực B: Các phường còn lại của quận Liên Chiểu, các xã của huyện Hòa Vang, các phường Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), phường Khuê Trung (quận Hải Châu).

2. Đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có khối lượng rác thải từ 0,5m3/tháng trở lên phải hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên cơ sở khối lượng rác thải của hộ với giá là 80.000 đồng/m3.

III. Giá thu gom rác thải đối với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức (chưa tính thuế GTGT):

Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và thanh toán tiền theo giá như sau:

1. Có khối lượng rác thải dưới 01m3/tháng: Thu theo giá 80.000 đồng/tháng.

2. Có khối lượng rác thải từ 01m3/tháng trở lên: Thu theo giá như sau:

Đơn vị tính: đồng/m3

STT

Loại rác thải

Giá thu tiền

1

Rác thải sinh hoạt

90.000

2

Rác thải tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống, rác thải tại các chợ do địa phương quản lý.

100.000

3

Rác thải công nghiệp

120.000

4

Rác thải tại các tại các cơ sở chế biến thuỷ sản

150.000

5

Rác thải y tế, hoá chất, rác độc hại ô nhiễm cao

200.000

IV. Gía thu gom rác thải đối với các hộ kinh doanh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý (chưa tính thuế GTGT):

1. Đối với những hộ kinh doanh có lượng rác thải dưới 0,5m3/tháng:

STT

Mặt hàng kinh doanh

Đơn vị tính

Giá thu tiền

1

Trái cây, hoa, hàng la -gim

đồng /tháng

40.000

2

Ăn, uống

đồng /tháng

30.000

3

Lương thực, thực phẩm, cá , thịt, điện máy , tạp hoá, hàng khô, gia vị

đồng /tháng

25.000

4

May mặc, vải, các mặt hàng khác

đồng /tháng

15.000

5

Những người buôn bán hàng rong trong và ngoài chợ

đồng/ngày

1.000

2. Đối với những hộ kinh doanh có lượng rác thải từ 0,5m3/tháng trở lên phải hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên cơ sở khối lượng rác thải của hộ với giá 80.000 đồng/m3.

V. Giá thu gom rác thải thu dọn mặt bằng (chưa tính thuế giá trị gia tăng):

1. Các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu làm công việc vệ sinh: Quét dọn vỉa hè tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, quét dọn mặt bằng, lòng đường phải hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo các loại giá sau:

Đơn vị tính: Đồng/m2/lần

STT

Công tác dịch vụ

Giá thu tiền

1

Quét dọn vĩa hè tập kết vật liệu

300

2

Quét dọn mặt bằng, lòng đường

100

2. Các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức có rác thải xây dựng phải hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên cơ sở khối lượng rác thải xây dựng với giá 50.000 đồng/m3.

VI. Giá thu gom rác thải tại các bãi tắm biển (chưa tính thuế GTGT):

STT

Loại hộ kinh doanh

Đơn vị tính

Giá thu tiền

1

Hộ kinh doanh có Môn bài bậc 1

đồng /tháng

100.000

2

Hộ kinh doanh có Môn bài bậc 2

đồng /tháng

80.000

3

Hộ kinh doanh có Môn bài bậc 3

đồng /tháng

70.000

4

Hộ kinh doanh coï Män baìi bậc 4

đồng /tháng

50.000

5

Hộ kinh doanh có Môn bài bậc 5

đồng /tháng

40.000

6

Hộ kinh doanh có Môn bài bậc 6

đồng /tháng

30.000

7

Hộ buôn bán có lều trại tạm dọc bãi biển

đồng /tháng

20.000

8

Các tổ chức , cá nhân hoạt động dịch vụ trông giữ xe

đồng /tháng

60.000

9

Hộ bán hàng rong

đồng /tháng

1.000

VII. Giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển (chưa tính thuế GTGT):

1. Đối với công việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên các tàu biển chở hàng, chở khách được áp dụng giá thu tiền theo quy định của Ban Vật giá Chính phủ tại Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 11 năm 2000 về giá dịch vụ cảng biển. Cụ thể:

a- Giá quét dọn hầm hàng:

Đơn vị tính: USD/hầm hàng

STT

Trọng tải tàu

Gía quét dọn một hầm tàu

Hầm tàu sau khi dỡ hàng hoá thông thường

Hầm tàu sau khi dỡ hàng hoá độc hại

1

Từ 5.000 GRT trở xuống

33

53

2

Từ 5.001 GRT - 10.000 GRT

41

83

3

Từ 10.001 GRT trở lên

56

116

b- Giá quét rửa mặt boong:

- Dùng nước của phương tiện để rửa: 0,17 USD/m2.

- Dùng nước của cảng để rửa: 0,20 USD/m2

Tổng số tiền thu quét rửa theo giá trên cho một lần quét rửa không dưới 50 USD.

c- Giá thu gom rác thải trên tàu chở hàng:

Đơn vị tính: USD/tàu

STT

Nơi tàu đỗ

Trọng tải tàu

Gía thu tiền

Nhỏ hơn 200 GRT

Lớn hơn 200 GRT

1

Đỗ Tại cầu

4

20

2

Đỗ tại phao, vũng, vịnh

8

50

d- Giá thu gom rác thải trên tàu chở khách:

- Đổ tại cầu: Giá thu là 0,7 USD/người (số người trên tàu bao gồm hành khách, thuyền viên, sĩ quan). Tổng số tiền thu gom rác thải cho một lần đổ rác tối thiểu là 100 USD/lần/tàu và tối đa là 500 USD/lần/tàu.

- Đổ tại phao, vũng, vịnh: tăng 30% so với giá thu đổ tại cầu.

2. Đối với công việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên các tàu đánh bắt hải sản neo đậu tại bến, được tính thu theo các giá sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

STT

Loại tàu

Giá thu tiền

1

Công suất 05 CV

5.000

2

Công suất 12 CV

10.000

3

Công suất 15 CV

15.000

4

Công suất 20 CV

20.000

5

Công suất 33 CV

25.000

6

Công suất 45 CV

30.000

7

Công suất từ 60 CV tråí lãn

35.000

VIII. Giá thu gom rác thải và xử lý ô nhiễm đột xuất:

Các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị bị phát hiện vi phạm quy định về quản lý chất thải, có hành vi đổ rác hoặc chất thải khác bừa bãi ra ngoài đường phố, nơi công cộng không đúng nơi đổ quy định, gây ô nhiễm môi trường thì phải chịu trả tiền thu gom rác thải và xử lý ô nhiễm đột xuất, nhằm khắc phục hậu quả đã gây ra theo các giá sau:

STT

Đối tượng

Giá thu tiền cho một lần thu dọn

1

Cá nhân, hộ gia đình

Theo gía áp dụng cho hộ gia đình.
(Tuỳ hộ có SXKD hoặc không SXKD)

2

Cơ quan,  đơn vị

Theo giá áp dụng cho các cơ quan, đơn vị nhân với (x) hệ số 1,5 lần.