Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2021/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2020/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2020 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Chi cục Kiểm lâm tại gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2, số thứ tự 5.5 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh từ “Xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật” thành “Xe Kiểm lâm”.

2. Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tại gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2, số thứ tự 6 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh từ “Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng” và “Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định” thành “Xe gắn thiết bị phát thanh, truyền hình”.

3. Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình tại số thứ tự 20 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh từ “Xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật” thành “Xe tuyên truyền an toàn giao thông”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP5.

Zh_VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng