Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2021/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thng thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 362/TTr-VPUBND ngày 13 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Bãi bỏ Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đk Nông; các quy định, hướng dẫn về chế độ báo cáo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành được thay thế kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTT
QVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Báo Đắk Nông;
- Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, HCQT, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định chế độ báo cáo phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước, điều hành bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã).

2. Báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước và báo cáo trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước không thực hiện theo quy định này, được thực hiện theo yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Đối với báo cáo chuyên ngành thực hiện theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (sau đây gọi chung là các Sở, ban, ngành, địa phương).

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo do cơ quan hành chính nhà nước ban hành.

Điều 3. Nguyên tắc báo cáo

1. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương.

2. Nội dung báo cáo phải phù hợp với quy định tại các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền ban hành.

3. Chế độ báo cáo được ban hành phải thực sự cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; phù hợp về thẩm quyền ban hành và đối tượng yêu cầu báo cáo.

4. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin để chuyn từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chia sẻ thông tin báo cáo.

5. Các nguyên tắc khác thực hiện quy định tại Điều 5, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Chương II

THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ YÊU CẦU CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 4. Thẩm quyền ban hành, nội dung chế độ báo cáo

1. UBND các cấp:

a) UBND tỉnh ban hành báo cáo thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, theo chuyên đề của UBND tỉnh.

b) UBND cấp huyện ban hành báo cáo thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn thuộc địa phương quản lý và yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn cung cấp s liệu để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, theo chuyên đề của UBND cấp huyện.

c) UBND cấp xã ban hành báo cáo thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn cấp xã và yêu cầu các bộ phận chuyên môn, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp số liệu để thực hiện báo cáo định kỳ, theo chuyên đề của UBND cấp xã.

2. Chủ tịch UBND các cấp:

a) Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi thẩm quyền thực hiện.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu các đơn vị cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý thực hiện.

c) Chủ tịch UBND cấp xã ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý thực hiện.

Điều 5. Phương thức gửi, nhận báo cáo

1. Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice).

2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 6. Thời gian chốt số liệu báo cáo

1. Chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

2. Chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

3. Chốt số liệu báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm:

a) Chốt số liệu 06 tháng: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 06 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

b) Chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm: Từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Điều 7. Thời hạn gửi báo cáo

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương gửi báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ cho UBND tỉnh qua các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan được giao tổng hợp vào các thời điểm sau:

a) Báo cáo tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng cho các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp báo cáo. Các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất trước ngày 19 hàng tháng. Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 22 hàng tháng.

b) Báo cáo quý: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý cho các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp báo cáo. Các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất trước ngày 19 của tháng cuối quý. Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 22 hàng tháng cuối quý.

c) Báo cáo 06 tháng đầu năm: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 tháng 6 cho các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp báo cáo. Các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất trước ngày 19 tháng 6 hàng năm. Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 22 tháng 6 hàng năm.

d) Báo cáo năm: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 tháng 12 hàng năm cho các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp báo cáo. Các Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất vào ngày 19 tháng 12 hàng năm. Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 22 tháng 12 hàng năm.

2. Các báo cáo khác: các cơ quan, đơn vị thực hiện theo yêu cầu cụ thể của Sở, ban, ngành, địa phương được giao tổng hợp báo cáo.

Điều 8. Chế độ xử lý thông tin, báo cáo

1. Đối với báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương: Giao các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh tổng hợp thành báo cáo chung.

2. Đối với các báo cáo khác: Các Sở, ban, ngành, địa phương được UBND tỉnh giao chủ trì thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm xử lý thông tin và tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh.

Điều 9. Danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

1. Các phụ lục chi tiết kèm theo Quy chế này.

2. Các Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Chương III

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo

1. Các nội dung khác thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 11. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

1. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo do địa phương ban hành, trong đó phải bảo đảm chức năng hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, báo cáo theo biểu mẫu trên hệ thống.

3. Bảo đảm khả năng phân bổ chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo từ UBND tỉnh xuống các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Tổng hợp số liệu báo cáo; cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng đ cập nhật, chia sẻ số liệu báo cáo theo quy định và phục vụ báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

1. Hạ tầng kỹ thuật kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh phải được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông bo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Điều 13. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

1. Văn phòng UBND tỉnh quản trị, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, chuyển giao và tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh xây dựng và vận hành phải thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh xây dựng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương IV

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 14. Tài khoản quản trị, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan phân quyền tài khoản cho các Sở, ban, ngành, địa phương gồm mỗi cơ quan, đơn vị 3 tài khoản gồm: Tài khoản quản trị; Tài khoản tổng hợp; Tài khoản ký duyệt, gửi báo cáo.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phi hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan căn cứ vị trí công tác, nhiệm vụ được giao để phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khai thác, sử dụng hệ thống; thực hiện chuyển đổi tài khoản khi có sự thay đi về nhân sự khai thác, sử dụng hệ thống.

3. Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản khai thác, sử dụng hệ thống bảo quản tài khoản, mật khẩu theo quy định.

Điều 15. Quyền của các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương được quyền khai thác cơ sở dliệu về thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và dữ liệu về thông tin báo cáo theo phân cấp quản lý.

2. Các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia thu thập, xử lý, cập nhật thông tin báo cáo được truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu theo phân quyền; được quyn trích xuất dữ liệu do mình trực tiếp cập nhật đtng hp thành bộ dữ liệu riêng phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của mình.

3. Văn phòng UBND tỉnh sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để kết ni, trích xuất thông tin từ d liệu về thông tin báo cáo của các Sở, ban, ngành, địa phương cho việc thực hiện công tác tổng hợp, phân tích d liệu và dự báo tình hình, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm chia sẻ, công khai, quản lý, lưu trữ thông tin báo cáo

Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1 và điểm c, d, đ Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 17. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo

Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh thực hiện chế độ báo cáo của địa phương được bố trí trong kinh phí thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

2. Kinh phí xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương

Các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định này; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên tổ chức rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Quy định này.

2. Văn phòng UBND tỉnh

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát chế độ báo cáo của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quy định này trên Cng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

b) Lập kinh phí hàng năm phục vụ trang bị, cơ sở vật chất, nhân lực bảo đảm cho Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh hoạt động thường xuyên và duy trì việc kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

c) Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, địa phương cập nhật thông tin báo cáo bảo đảm chính xác về nội dung, số liệu và thời gian theo đúng quy định; Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Sở, ban, ngành, địa phương theo Quy định này, tổng hợp để làm cơ sở một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, ban, ngành, địa phương.

5. Sở Thông tin và truyền thông

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành các Hệ thống thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời, chịu trách nhiệm kết nối đồng bộ Hệ thống báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thực hiện báo cáo; vận hành xác định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện phương án bảo đảm hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.

c) Thiết lập các hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công, chống thất thoát dữ liệu, phòng, chống vi rút để bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống.

6. Sở Tài chính:

Hàng năm, bố trí kinh phí đthực hiện trang bị, cơ sở vật chất, nhân lực bảo đảm cho Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh hoạt động thường xuyên và duy trì việc kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.

 

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên báo cáo

Nội dung yêu cầu báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Cơ quan tổng hợp

Cơ quan nhận báo cáo

Phương thức gi, nhận báo cáo

Thời gian chốt số liệu báo cáo

Thời gian gửi báo cáo

Kỳ báo cáo

Đcương, biểu mẫu báo cáo

I. Báo cáo cấp tỉnh

1.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo tháng, quý, năm

Mẫu số 1. Phụ lục II

2.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Thanh tra tỉnh

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo Quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 2. Phụ lục II; Biểu mẫu số 2.1, 2.2, 2.3 Phụ lục III

3.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Thanh tra tỉnh

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo Quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 3. Phụ lục II; Biểu mẫu số 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Phụ lục III

4.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tnh

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm

Mẫu số 4, Phụ lục II; Biểu mẫu số 4.1; 4.2; 4.3; 4.4, Phụ lục III

5.

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao (theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành)

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

 

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 5, Phụ lục II

6.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước ....

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 6, Phụ lục II; Biểu mẫu số 4.1, 4.2, 4.3, Phụ lục III

7.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 7, Phụ lục II

8.

Báo cáo định kỳ công tác thi đua, khen thưng

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo năm

Mẫu số 8, Phụ lục II

9.

Báo cáo xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo năm

Mẫu số 9, Phụ lục II

10.

Báo cáo kết quả triển khai Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Điều 4 Quy định này

Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo năm

Mẫu số 10 Phụ lục II; Biểu mẫu số 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 Phụ lục III.

11.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giao thông vận tải

Điều 4 Quy định này

UBND cấp huyện

Sở Giao thông Vận tải

- UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo 6 tháng, năm

Mẫu số 11, Phụ lục II; Biểu mẫu 11.1, 11.2 Phụ lục III

II. Báo cáo cấp huyn.

12.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo tháng, quý, năm

Mẫu số 1. Phụ lục II

13.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Thanh tra tỉnh.

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo Quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 2. Phụ lục II; Biểu mẫu số 2.1, 2.2, 2.3 Phụ lục III

14.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Thanh tra tỉnh.

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo Quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 3. Phụ lục II; Biểu mẫu số 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Phụ lục III

15.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm

Mẫu số 4, Phụ lục II; Biểu mẫu số 3.1; 3.2; 3.3; 3.4, Phụ lục III

16.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước ....

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 6, Phụ lục II; Biểu mẫu số 4.1, 4.2, 4.3, Phụ lục III

17.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Mẫu số 7, Phụ lục II

18.

Báo cáo định kỳ công tác thi đua, khen thưởng

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo năm

Mẫu số 8, Phụ lục II

19.

Báo cáo xây dựng, áp dng và duy trì Hệ thống quản lý chất lưng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Điều 4 Quy định này

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện UBND cấp xã

UBND cấp huyện

- UBND tỉnh

- Sở Khoa học và Công nghệ

Điều 5 Quy định này

Điều 6 Quy định này

Điều 7 Quy định này

Báo cáo năm

Mẫu số 9, Phụ lục II

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Mẫu số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 202

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ... và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm .... của ..............

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh trong nước

2. Bối cảnh trong tnh

3. Đặc điểm, tình hình riêng trong kỳ báo cáo

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH VÀ THỰC HIỆN CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Công tác đón tiếp các đoàn Trung ương, các đoàn khách nước ngoài; thực hiện, triển khai các chỉ đạo, chính sách của Trung ương và triển khai thực hiện những chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong kỳ báo cáo

2. Những chỉ đạo, lãnh đạo trọng tâm của UBND tỉnh trong kỳ báo cáo

3. Kết quả ch đạo, điều hành và tình hình thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành và địa phương

III. KẾT QUẢ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Về phát triển kinh tế:

Tình hình chung của tăng trưởng và phát triển kinh tế, đánh giá tổng quát.

1.1. Tăng trưng GRDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Tốc độ tăng trưng GRDP, % so với kế hoạch năm, (tăng/giảm).

1.2. Công nghiệp:

1.3. Nông nghiệp và nông thôn:

a) Trồng trọt:

b) Chăn nuôi và thủy sản:

c) Lâm nghiệp:

d) Nông thôn mới:

1.4. Thương mại, dịch vụ và du lịch:

a) Thương mại

b) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

c) Xuất, nhập khẩu:

d) Vận tải hành khách và hàng hóa:

e) Thông tin và vin thông:

f) Du lịch:

1.5. Đầu tư phát triển:

a) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:

b) Tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước, tỷ lệ giải ngân trong kỳ, so sánh với cùng kỳ và kế hoạch năm, chi tiết giải ngân từng nguồn vốn.

c) Nguồn viện trợ phát triển (ODA) và phi chính phủ (NGO):

đ) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tình hình thu hút FDI, số dự án và số vốn đăng ký, so với cùng kỳ. Tình hình thực hiện dự án và gii ngân vốn FDI trong kỳ. Hoạt động của các dự án FDI, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

e) Thu hút và xúc tiến đầu tư:

1.6. Tài chính, thu chi ngân sách:

a) Ngân hàng:

b) Thu, chi ngân sách:

1.7. Doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh:

a) Phát triển doanh nghiệp:

b) Ci thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Chỉ số PCI cấp tỉnh, đánh giá việc cải thiện môi trường kinh doanh, phân tích các chỉ số thành phần cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

1.8. Đô thị, xây dựng và kết cấu hạ tầng:

a) Đô thị:

b) Tình hình thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm:

c) Kết cấu hạ tầng:

2. Về phát triển văn hóa - xã hội

Phân tích xu thế chính, tình hình chung của phát triển văn hóa xã hội.

2.1. Văn hóa:

2.2. Thể dục và thể thao:

2.3. Giáo dục và đào tạo:

2.4. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

2.3. Giảm nghèo và an sinh xã hội:

2.4. Đào tạo lao động và giải quyết việc làm:

2.5. Phát triển khoa học công nghệ:

2.6. Báo chí, phát thanh và truyền hình:

3. Về bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, tư pháp và nội chính

3.1. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

3.2. Công tác cải cách hành chính:

3.3. Tổ chức bộ máy nhà nước:

3.4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

3.5. Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo:

3.6. Công tác tư pháp, kiểm sát, tòa án:

3.7. Công tác dân tộc và tôn giáo:

4. Về đảm bo an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại

4.1. Về đảm bảo quốc phòng, biên giới, nâng cao năng lực quốc phòng

4.2. Về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông

4.3. Về công tác đối ngoại với các tỉnh bạn và ngoài nước

5. Đánh giá chung và tình hình thực hiện các ch tiêu phát triển

5.1. Đánh giá chung và kết quả thực hiện các ch tiêu

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM KỲ TỚI

1. Mục tiêu chính trong kỳ tới

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong kỳ tới

2.1. Nhóm giải pháp 1: Sở, ngành ...

2.2. Nhóm giải pháp 2: Sở, ngành ...

V. CÁC PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN TỈNH ĐẮK NÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, NHÂN DÂN VÀ DƯ LUẬN

VI. KIN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

VII. KIẾN NGHỊ TRUNG ƯƠNG

1. Kiến nghị với Trung ương:

2. Phân công các đơn vị tham mưu văn bản/theo dõi trực tiếp:

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
……………;
- Lưu: VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN BÁO CÁO

1. Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo phần I; chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.1, phần III.1.5, phần III.1.7, nội dung liên quan của phần III.1.8, phần III.4.3, phần III.5 và các nội dung liên quan của phần IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

2. Văn phòng UBND: Chịu trách nhiệm tổng hợp và nội dung phần II; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo cấp tỉnh trình UBND tỉnh.

3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.3, phần III.1.8.c, nội dung liên quan của phần I, phần III.5 và các nội dung liên quan của phần IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

4. Công thương: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.2, phần III.1.4.a,b,c; phần III.1.8.c, phần và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

5. Tài chính: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.6.b và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

6. Cục Thống kê: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.1 và III.5.1.

7. Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.1.4.đ, phần III.2.1, phần III.2.2 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

8. Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.2.3, phần III.1.8.c và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

9. Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm nội dung phần c.1.4.d, phần III.2.6 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

10. Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.3.1 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1

11. Lao động, Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.2.3, phần III.2.4 và các nội dung liên quan của phần I, III.1.2, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

12. Nội vụ: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.3.2, phần III.3.3, phần III.3.7 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

13. Khoa học và Công nghệ: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.2.5 và các nội dung liên quan của phần I, III.1.2, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

14. Y tế: Chịu trách nhiệm nội dung phần III.2.4, phần III.1.8.c và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

15. Xây dựng: Chịu trách nhiệm phần III.1.8.a, phần III.1.8.c (trừ hạ tầng y tế và hạ tầng giáo dục) và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

16. Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm phần III.1.4.c, phần III.1.8.b, phần III.1.8.c và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

17. Thanh tra: Chịu trách nhiệm phần III.3.4, phần III.3.5 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

18. Ngoại vụ-Biên giới: Chịu trách nhiệm phần III.4.3 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

19. Dân tộc: Chịu trách nhiệm phần III.3.7 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

20. BQL phát triển khu đô thị mới và các công trình trọng điểm: Chịu trách nhiệm phần III.1.8.b và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

21. Ban quản lý các khu công nghiệp: Chịu trách nhiệm phần III.1.2 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

22. Tư pháp: Chịu trách nhiệm phần III.3.6 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

23. Viện Kiểm sát nhân dân: Chịu trách nhiệm phần III.3.6 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

24. Tòa án nhân dân: Chịu trách nhiệm phần III.3.6 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

25. Ngân hàng nhà nước: Chịu trách nhiệm phần III.1.6 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

26. Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh: Chịu trách nhiệm phần III.4.1 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

27. Công an: Chịu trách nhiệm phần III.4.2 và các nội dung liên quan của phần I, III.5, IV, V, VI, VII theo Mẫu số 1.

27. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đắk Nông: Chịu trách nhiệm phần III.2.6

 

Mẫu số 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-..

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 202

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm....

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Biểu mẫu số: 2.1, 2.2, 2.3)

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

c) Kết quả thực hiện quy tc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu có)

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

a) Các hoạt động đã thực hiện đề quản lý công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

b) Số lượng doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý: (gm công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện)

c) Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận T quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

b) Những kết quả, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

c) Kết quả việc bảo vệ, khen thưng người có thành tích trong việc tố cáo về hành vi tham nhũng

6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

a) Việc thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

b) Kết quả thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng và các hoạt động hợp tác quốc tế khác về phòng, chống tham nhũng (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG

1. Đánh giá tình hình

a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương và nguyên nhân

b) So sánh tình hình với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước

2. Dự báo tình hình tham nhũng

a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới (khả năng tăng, giảm về số vụ việc, số đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm...)

b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra nhiều tham nhũng cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ trưc hoặc cùng kỳ năm trước

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIN NGHỊ, Đ XUẤT

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

2. Kiến nghị, đề xuất

 

Nơi nhận:
-
-
- Lưu: VT,...

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 3

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-..

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 202

 

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ....

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, T CÁO

1. Công tác tiếp công dân (Biểu mẫu số 3.1, 3.2).

a) Kết quả tiếp công dân

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ

b) Phân loại, xử lý đơn

c) Kết quả xử lý đơn

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (Biểu số 3.5, 3.6, 3.7, 3.8).

a) Kết quả giải quyết khiếu nại

b) Kết quả giải quyết tố cáo

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh (nếu có)

4. Bảo vệ người tố cáo (nếu có)

5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

a) Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

b) Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

c) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm (tổng số cuộc, tổng số đơn vị được thanh tra, kiểm tra, số đơn vị có vi phạm), kiến nghị xử lý trách nhiệm (hành chính, chuyển cơ quan điều tra); đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý: Tổng số kết luận thực hiện, kết quả thực hiện (số tổ chức, cá nhân đã xử lý hành chính, khởi tố)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG KỲ TIẾP THEO

VI. KIẾN NGHỊ, Đ XUẤT

 

Nơi nhận:
-
-
- Lưu: VT,...

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 4


.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 202

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

3. Chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (Mẫu số 4.1; 4.2; 4.3; 4.4)

4. Một số khó khăn, vướng mc, nguyên nhân

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

.....................................

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
........
- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Mẫu số 5

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác ngành ..................................

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác ngành ..........................................

Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NGÀNH .........................

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả đạt được

2. Khó khăn, hạn chế

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ TH

1. Công tác ......................................

1.1. Kết quả đạt được

1.2. Khó khăn, hạn chế

2. Công tác ...........................

2.1. Kết quả đạt được

2.2. Khó khăn, hạn chế

.........................................................

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung về nhng kết quả ni bật

2. Đánh giá chung về những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân.

2.1. Đánh giá chung về những hạn chế, yếu kém

2.2. Nguyên nhân

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC .................

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGÀNH ..............................

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác ngành..................................

1.1. Công tác ...................................

1.2. Công tác .................................

............................................................

2. Giải pháp chủ yếu

II. KIẾN NGHỊ

1. Công tác ...................

2. Công tác ..................

.................................

Trên đây là Báo cáo ................................../.

 

Nơi nhận:
.........................................
- Lưu: VT, ……...

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 6

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước ....

PHẦN I

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. (Biểu mẫu số 6.1, Phụ lục III)

II. Hạ tầng kỹ thuật, nhân lực về CNTT

1. Hạ tầng k thuật về CNTT

2. Nguồn nhân lực về CNTT

a) Trong các cơ quan nhà nước của tỉnh

b) Việc bố trí, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy tin học trong các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

III. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan nhà nước tỉnh

1. Việc triển khai, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trao đổi văn bản điện tử

2. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

3. Triển khai ứng dụng chữ ký s chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp

4. Triển khai hệ thống ISO điện tử

5. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

6. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

(Biểu mẫu số 6.2, Phụ lục III)

IV. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

1. ng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

a) Cổng thông tin điện tử của tỉnh

b) Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương

2. Ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Biểu mẫu số 6.3, Phụ lục III)

V. Công tác bảo đảm an toàn thông tin

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Đánh giá chung

II. Một số nhiệm vụ chưa hoàn thành

III. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

PHN III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành

II. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

III. Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông, Đô thị thông minh một cách thực chất, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ nguôi dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

IV. Bo đảm nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh

V. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin

PHẦN IV

Đ XUẤT, KIN NGHỊ

 

Nơi nhận:
.........................
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 7

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính ..........

và phương hướng, nhiệm vụ ..............................

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Thực hiện kế hoạch CCHC

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

3. Công tác kiểm tra

4. Đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Cải cách thể chế

2. Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

a) Thực hiện khung năng lực vị trí việc làm

b) Sử dụng biên chế

c) Việc tuyển dụng, xét tuyển công chức, viên chức

d) B nhiệm vị trí lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước:

đ) Thực hiện thăng hạng viên chức

e) Về thuyên chuyển, tiếp nhận công tác:

g) Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2020

h) Chất lượng CBCC cấp xã

5. Cải cách tài chính công

a) Đối với cấp tnh

b) Đối với các đơn vị cấp huyện

6. Hiện đại hóa nền hành chính

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20...

V. ĐXUẤT, KIN NGHỊ

 

Nơi nhận:
- ...........................
- Lưu: VT………...

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 8.

ỦY BAN NHÂN DÂN
.............................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BC-UBND

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 202

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 20... và phương hướng, nhiệm vụ năm 20...

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 20....

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

2. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

b) Khó khăn

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua

a) Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 20....:

b) Phong trào Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới:

c) Phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển:

d) Phong trào Đk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau:

đ) Phong trào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tnh Đắk Nông:

e) Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở”

ê) Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đng các cấp

g) Phong trào thi đua của các đơn vị, địa phương:

3. Công tác khen thưởng

a) Khen thưởng cấp nhà nước (Biểu mẫu số 8.1 Phụ lục III)

b) Khen thưởng cấp tỉnh (Biểu mẫu số 8.2 Phụ lục III)

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

5. Tổ chức bộ máy và công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tổ chức bộ máy

b) Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

7. Quỹ thi đua khen thưởng (Biểu mẫu số 8.3 Phụ lục III)

8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

a) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

b) Công tác cải cách hành chính

9. Công tác khác

a. Thực hiện nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền trung

b. Công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tnh Đắk Nông

c. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

d. Hoạt động của Cụm, khối thi đua

e. Công tác cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

IV. KIN NGHỊ, Đ XUT

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20....

1. Nhiệm vụ trọng tâm

2. Giải pháp thực hiện

 

Nơi nhận:
- …
- Lưu: VT,...

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 

Mẫu số 9

Tên cơ quan chủ quản
T
ên Đơn vị báo cáo

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày ... tháng ... năm ......

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 20...

I. Đặc điểm, tình hình

1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

II. Tình hình hoạt động xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015

1. Tình hình xây dựng, ban hành kế hoạch ISO hàng năm

Có xây dựng kế hoạch, dự trù triển khai hoạt động ISO trong năm không? nếu có thì đó là kế hoạch số bao nhiêu?

2. Phạm vi áp dụng:

3. Việc bo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

4. Việc người đúng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

5. Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

6. Việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

7. Kết quả thực hiện giải quyết công việc khi áp dụng HTQLCL

8. Việc xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

9. Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng:

10. Kết quả triển khai áp dụng ISO điện tử (đối với các cơ quan đã triển khai áp dụng)

11. Việc thực hiện cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL:

12. Việc công bố

13. Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

III. Đánh giá, nhận xét, kiến nghị

1. Hiệu quả mang lại.

2. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

3. Bài học kinh nghiệm

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban ISO...

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
.............................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /BC-SKH

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số PCI tỉnh Đắk Nông năm ……., một số giải pháp năm .....

I/ TÓM TẮT KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ PCI TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM ...............

1. So sánh kết quả xếp hạng PCI tỉnh Đk Nông năm.... với các tỉnh, thành phố trong khu vực (Biểu mẫu số 10.1 Phụ lục III)

2. Kết quả chi tiết 10 chỉ số thành phần tỉnh Đắk Nông năm (Biểu mẫu số 10.2 Phụ lục III)

II/ KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU TRONG TỪNG CHỈ STHÀNH PHẦN PCI NĂM ................

1. Chỉ số Gia nhập thị trường (Biểu mẫu số 10.3 Phụ lục III)

2. Chỉ số Tiếp cận đất đai (Biểu mẫu số 10.4 Phụ lục III)

3. Chỉ số Tính minh bạch (Biểu mẫu số 10.5 Phụ lục III)

4. Chỉ số Chi phí thời gian (Biểu mẫu số 10.6 Phụ lục III)

5. Chỉ số Chi phí không chính thức (Biểu mẫu số 10.7 Phụ lục III)

6. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (Biểu mẫu số 10.8 Phụ lục III)

7. Chỉ số Tính năng động (Biểu mẫu số 10.9 Phụ lục III)

8. Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (Biểu mẫu số 10.10 Phụ lục III)

9. Chỉ số Đào tạo lao động (Biểu mẫu số 10.11 Phụ lục III)

10. Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (Biểu mẫu số 10.12 Phụ lục III)

III/ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG (Biểu mẫu số 10.12 Phụ lục III)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nguyên nhân khách quan:

2. Nguyên nhân chủ quan:

V/ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ S PCI NĂM ...

1. Chỉ số thành phần 1: Gia nhập thị trường (trọng số 5%)

2. Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận đất đai (trọng số 5%)

3. Chỉ số thành phần 3: Tính Minh bạch (trọng số 20%)

4. Chỉ số thành phần 4: Chi phí thời gian (trọng số 5%)

5. Chỉ số thành phần 5: Chi phí không chính thức (trọng số 10%)

6. Chỉ số thành phần 6: Cạnh tranh bình đẳng (trọng số 5%)

7. Chỉ số thành phần 7: Tính năng động (trọng số 5%)

8. Chỉ số thành phần 8: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (trọng số 20%)

9. Chỉ số thành phần 9: Đào tạo lao động (trọng số 20%)

10. Chỉ số thành phần 10: Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (trọng số 5%)

 

Nơi nhận:
...................

GIÁM ĐỐC

 

Mẫu số 11

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
.............................
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-....

Đắk Nông, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giao thông vận tải

I. Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải địa phương.

- Tng s Km đường trên địa bàn huyện (thành phố); tổng s Km đường đã nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ nhựa hóa đạt được.

- Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải địa phương; các thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

II. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch.

- Mục tiêu cần thực hiện trong năm báo cáo theo quy hoạch, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (thành phố).

- Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện (thành phố) về phát triển giao thông vận tải (kết quả đạt được, chưa đạt, các tồn tại vướng mắc, nguyên nhân...).

- Tổng vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tổng Km đường được đầu tư nhựa hóa, nâng cấp, mở mới. Tiến độ thực hiện các dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân.

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

III. Các kiến nghị, đề xuất.

Kiến nghị các nội dung để hoàn thành quy hoạch, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

 

Nơi nhận:
...................

GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC III

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu mẫu số: 2.1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Số liệu tính từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../.......

(Kèm theo Báo cáo số: .................. ngày ... tháng ... năm ....... của ............. )

MS

NỘI DUNG

ĐVT

S LIỆU

 

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

 

 

1

Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN

Văn bản

 

2

Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản

 

3

Số văn bản được bãi bỏ để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản

 

 

TUYÊN TRUYỀN, PHBIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

 

 

4

S lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức

Lớp

 

5

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN

Lượt người

 

6

Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản

Tài liệu

 

 

PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

 

 

 

Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

 

 

7

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

CQ, TC, ĐV

 

8

S cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

CQ, TC, ĐV

 

 

Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

 

 

9

Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới

Văn bản

 

10

Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

Văn bản

 

11

Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Cuộc

 

12

Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chun, chế độ

Vụ

 

13

Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Người

 

14

Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính

Người

 

15

Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chun, chế độ đã bị xử lý hình sự

Người

 

16

Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bi thường (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

 

17

Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được thu hồi và bồi thường

Triệu đồng

 

 

Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

 

 

18

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

CQ, TC, ĐV

 

19

Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý

Người

 

20

Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị

Người

 

21

Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

 

22

Số người bị xử lý do có vi phạm vì xung đột lợi ích

Người

 

23

Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ

Người

 

 

Chuyn đi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

 

 

24

Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Người

 

 

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

 

 

25

Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng tại Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ tục

 

26

Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ tục

 

27

Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên

Lượt thủ tục

 

28

Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tin mặt

Cuộc

 

29

Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Vụ

 

30

Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện t liên ngân hàng (1)

Triệu đồng

 

31

Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (2)

%

 

 

Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

 

 

32

Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ

Người

 

33

Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập

Người

 

34

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

CQ, TC, ĐV

 

35

Số người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Người

 

35.1

Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Người

 

35.2

S người bị kỷ luật do có vi phạm khác v kiểm soát tài sản, thu nhập

Người

 

 

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIC THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

 

 

36

Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo

Vụ

 

37

Tổng số đối lượng có hành vi tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo

Người

 

 

Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

38

Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước

Vụ

 

39

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước

Người

 

40

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra

Vụ

 

41

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kim tra

Người

 

42

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

Vụ

 

 

- Trong đó số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra

vụ

 

43

Số đối lượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

Người

 

 

- Trong đó số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra

người

 

 

Qua hoạt động giám sát, thanh tra, kim toán

 

 

44

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân c, đại biểu dân cử

Vụ

 

45

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân c, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử

Người

 

46

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

Vụ

 

47

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra

Người

 

48

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán

Vụ

 

49

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán

Người

 

 

Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng

 

 

50

Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng

Vụ việc

 

51

Số vụ việc có phn ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đã được xem xét

Vụ việc

 

52

Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phn ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng

Vụ

 

53

Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng

người

 

 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

54

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vụ

 

55

Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Người

 

 

Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động nêu trên, nếu có)

 

 

56

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua các hoạt động khác

Vụ

 

57

Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các hoạt động khác

Người

 

 

Qua điều tra tội phạm

 

 

58

Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố

Vụ

 

59

Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố

Người

 

 

Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng

 

 

60

Số người tố cáo hành vi tham nhũng được được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo

Người

 

61

Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị trả thù

Người

 

62

Số người đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố cáo

Người

 

63

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưng

Người

 

 

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI Đ XẢY RA THAM NHŨNG

 

 

64

Số người đứng đu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm đ xảy ra hành vi tham nhũng

Người

 

65

Số người đứng đu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

 

66

Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Người

 

66.1

- Khiển trách

Người

 

66.2

- Cnh cáo

Người

 

66.3

- Cách chức

Người

 

 

XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, T CHC, ĐƠN VỊ

 

 

67

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp)

Vụ

 

68

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) trong đó:

Người

 

68.1

- S đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng

Người

 

68.2

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng

Người

 

68.3

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng

Người

 

68.4

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Người

 

69

Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính

Vụ

 

70

Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng

Người

 

71

Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Vụ

 

72

Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Người

 

 

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được

 

 

73

Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đi ra tiền Việt Nam)

Triu đồng

 

74

Đất đai

m2

 

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hi, bi thường

 

 

75

Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

 

75.1

- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính

Triệu

 

75.2

- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp tư pháp

Triệu

 

76

Đất đai

m2

 

76.1

- Kết quả thu hi đất bằng biện pháp hành chính

m2

 

76.2

- Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp tư pháp

m2

 

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không ththu hồi, khc phục được

 

 

77

Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đi ra tiền Việt Nam)

Triu đồng

 

78

Đất đai

m2

 

 

PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TCHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

 

 

79

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc phạm vi quản lý

Tổ chức

 

80

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN

Tổ chức

 

81

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) bị xử lý do có vi phạm pháp luật về PCTN

Tổ chức

 

82

Số vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện

Vụ

 

83

Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện

Người

 

84

Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã bị xử lý hình sự

Người

 

85

Thiệt hại gây ra bởi các vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

 

86

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

 

Ghi chú:

- Khi báo cáo các đơn vị không sửa đổi nội dung các tiêu chí thống kê trong biểu số liệu

- Không thống kê số liệu vào những mục nội dung mà cột mã số (MS) và cột đơn vị tính trong biểu mẫu để trống.

- Các địa phương chđưa vào biểu mẫu này số liệu thống kê về kết quả công tác PCTN của địa phương, không thống kê kết quả của các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn

- (1) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo

- (2) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo

 

Biểu mẫu số: 2.2

DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ

(Số liệu tính từ ngày …/…/…… đến....ngày …/…/……)

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ....... của ................)

TT

Tên vụ

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc

Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc

Tóm tắt nội dung vụ việc

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số: 2.3

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, KHẮC PHỤC CÁC VĂN BẢN CÒN SƠ HỞ, DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ THAM NHŨNG (*)

(Số liệu tính từ ngày …/…/… đến....ngày …/…/……)

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ....... của ................)


TT

Tên, số, ngày, tháng, năm

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng

Kết quả khắc phục

Ghi chú

Đã được khắc phục theo thẩm quyền

Chưa khắc phục xong

Nguyên nhân của việc chưa khắc phục xong

MS

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

ớng dẫn cách ghi biểu:

(*) Phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Cột (4), (5): Điền du “x”

- Cột (6): Nhập nội dung khi tích “x” tại Cột (5)

 

Biểu mẫu số: 3.1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN

S liệu tính từ ngày …/…/…… đến ….. ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ....... của ................)

Đơn vị

Tổng số đơn

Kỳ trước chuyển sang

Tiếp nhn trong kỳ

Số đơn đã xử lý

Đủ điều kiện xử lý

Phân loại đơn theo nội dung

Phân loại tình trạng đơn theo giải quyết

Kết quả x lý đơn

Số văn bn phúc đáp nhận được do chuyển đơn

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Số đơn

Svụ việc

Khiếu nại

Tố cáo

Kiến nghị, phản ánh

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Chưa giải quyết

Đơn thuộc thm quyền

Đơn không thuộc thẩm quyền

Lần đầu

Nhiều lần

Tổng số

Khiếu nại

Tcáo

Kiến nghị, phn ánh

Tổng số

Hướng dẫn

Chuyển đơn

Đôn đốc giải quyết

MS

1=2+3+...+7

2

3

4

5

6

7

8

9=11+12+13 =14+15+16+17 =18+22

10

11

12

13

14

15

16

17

18 = 19+20+21

19

20

21

22 = 23+24+25

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Đây là biểu tổng hợp về kết quả xử lý đơn chung (đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh), bao gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (gửi qua dịch vụ chuyển phát, cơ quan khác chuyn,...)

- Số liệu tại Biểu này là số liệu tổng hợp từ các biểu 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD

- Cột “Đơn vị” để ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1) = Cột (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

- Cột (2), (5): Đơn có từ 02 người đứng tên trở lên

- Cột (2) + (5) = Cột (2) + (4) thuộc Biểu 02/XLD + Cột (2) + (5) thuộc Biểu 03/XLD + Cột (2) + (5) thuộc Biểu 04/XLD

- Cột (3) + (6) = Ct (3) + (5) thuộc Biểu 02/XLD + Ct (3) + (6) thuộc Biểu 03/XLD + Cột (3) + (6) thuc Biểu 04/XLD

- Cột (4): Là số đơn kỳ trước chuyển sang còn lại, ngoài số đơn đã xác định được ở cột (2), (3). VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (4) + (7) = Cột (4) + (7) thuộc Biểu 03/XLD + Cột (4) + (7) thuộc Biểu 04/XLD

- Cột (7): Là số đơn tiếp nhận trong kỳ còn lại, ngoài số đơn đã xác định được cột (5), (6), VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (8): Số đơn đã hoàn thành quy trình xử lý đơn (ra kết quả cuối cùng: lưu, hướng dẫn, chuyển ...) theo quy định; Cột (8) <= Cột (1)

- Ct (9) = Cột (11) + (12) + (13) = Cột (14) + (15) + (16) + (17) = Cột (18) + (22)

- Cột (10) = Cột (10) thuộc Biểu 02/XLD + Cột (12) thuộc Biểu 03/XLD + Cột (12) thuộc Biểu 04/XLD

- Từ Cột (9) trở đi là số liệu tổng hợp đối với các đơn đủ điều kiện xử lý (đã thống kê tại Cột (8))

- Cột (11) = Cột (9) thuộc Biểu 02/XLD

- Ct (12) = Ct (11) thuộc Biểu 03/XLD

- Cột (13) = Ct (11) thuc Biểu 04/XLD

- Cột (15): Là số đơn cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giải quyết từ 2 lần trở lên (giải quyết khiếu nại lần 2, giải quyết tố cáo tiếp khi đã có kết luận nội dung tố cáo lần đầu; giải quyết lần 2 trở lên đối với đơn kiến nghị, phản ánh)

- Cột (16): đã thụ lý, giải quyết theo quy định nhưng chưa có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh

- Cột (17): chưa thực hiện trình tự thụ lý, giải quyết theo quy định

- Cột (18) = (19) + (20) + (21) là tổng số đơn thuộc thẩm quyền

- Cột (22) = Cột (23) + (24) + (25) là tổng số đơn không thuộc thẩm quyền

- Cột (25): Thống kê số vụ việc có văn bản đôn đốc hoặc chuyển đơn từ lần thứ 2 trở lên do chưa nhận được kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 27 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Số liệu tính từ ngày ..../.../...... đến…..ngày.../.../.......

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ......... của ................)

Đơn vị

Tổng số đơn

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận đơn trong kỳ

Đơn đã xử lý

Đủ điều kiện xử lý

Phân loại vụ việc theo nội dung

Phân loại vụ việc theo tình trạng giải quyết

Kết quả xử lý

Số văn bản phúc đáp nhận được do chuyển đơn

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Tổng

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận trong kỳ

Số đơn

Số vụ việc

Lĩnh vực hành chính

Lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực Đảng, đoàn thể

Lĩnh vực khác

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Chưa giải quyết

Vụ việc thuộc thẩm quyền

Vụ việc không thuộc thẩm quyền

Tổng

Chế độ, chính sách

Đất đai, nhà cửa

Khác

Lần đầu

Lần 2

Đã có bản án của Tòa

Tổng

Lần đầu

Lần 2

Tổng

Hướng dẫn

Chuyển đơn

Đôn đốc giải quyết

MS

1=2+...+5

2

3

4

5

6=7+8

7

8

9

10=11+15+16 +17=18+...+22= 23+26

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23=24+25

24

25

26=27+28+29

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Đây là biểu chi tiết về kết quả x lý đơn khiếu nại nhận được qua tiếp công dân và nhận từ các nguồn khác (gửi qua dịch vụ chuyển phát, cơ quan khác chuyển,...)

- Số liệu tại Biểu này nằm trong số liệu tổng hợp tại Biểu 01/XLD

- Cột (1) = (2) + (3) + (4) + (5)

- Cột (2), (4): Đơn có từ 02 người đứng tên trở lên

- Cột (6) = (7) + (8): Là tổng số đơn khiếu nại đã hoàn thành quy trình xử lý (ra kết quả cuối cùng) theo quy định, nêu tại các cột từ (23)-(29)

- Cột (9) = Cột (11) ở Biểu số 01/XLD

- Cột (10) = (11) + (15) + (16) + (17) = (18) + (19) + (20) + (21) + (22) = (23) + (26)

- Từ Cột (11) tr đi là số liệu tổng hợp đối với các vụ việc khiếu nại đủ điều kiện xử lý (thống kê tại Cột (10))

- Cột (12) Chế độ, chính sách như: việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, người có công,...

- Cột (13) Đất đai, nhà cửa như: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi, đòi đất, nhà,...

- Cột (15) Lĩnh vực tư pháp như: Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...

- Cột (16) Lĩnh vực Đng, đoàn thể như: liên quan đến vi phạm điều lệ, kỷ luật Đảng, đoàn thể...

- Cột (18): đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan có thẩm quyền

- Cột (19): đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của cơ quan có thẩm quyền

- Cột (20): đã thụ lý, giải quyết theo quy định nhưng chưa có quyết định giải quyết khiếu nại

- Cột (23) = (24) + (25)

- Cột (26) = (27)+(28)+(29)

- Cột (29): Thống kê số vụ việc có văn bản đôn đốc hoặc chuyển đơn từ lần thứ 2 trở lên do chưa nhận được kết quả giải quyết ca cơ quan có thẩm quyền

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 31 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến….ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ........ của ................)

Đơn vị

Tổng số đơn

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận đơn trong kỳ

Đơn đã xử lý

Đủ điều kiện xử lý

Phân loại vụ việc theo nội dung

Phân loại vụ việc theo tình trạng giải quyết

Kết quả xử lý

Số văn bản phúc đáp nhận được do chuyển đơn

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Đơn có nhiều ngưi đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Tổng

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận trong kỳ

Số đơn

S vụ việc

Lĩnh vực hành chính

Tham nhũng

Lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực đất đai đoàn thể

Lĩnh vực khác

Chưa giải quyết, trong hạn

Đang giải quyết

Tố cáo tiếp

Vụ việc thuộc thẩm quyền

Vụ việc không thuộc thẩm quyền

Tổng cộng

Chế độ chính sách

Đất đai, nhà cửa

Công chức, công vụ

Khác

Quá thời hạn giải quyết

Đã có kết luận giải quyết

Tổng số

Tố cáo lần đầu

Tố cáo tiếp

Tổng số

Hướng dẫn

Chuyển đơn

Đôn đốc giải quyết

MS

1=2+...+7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=13+18+ ...+21= 22+...+25 =26+29

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26=27+28

27

28

29=30+31+32

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Đây là biểu chi tiết về kết quả xử lý đơn tố cáo, bao gồm đơn tố cáo nhận được qua tiếp công dân và nhận từ các nguồn khác (gửi qua dịch vụ chuyển phát, cơ quan khác chuyển,…)

- Số liệu tại Biểu này nằm trong số liệu tổng hợp tại Biểu 01/XLD

- Cột (1) = Cột (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

- Cột (2), (5): Đơn có từ 02 người đứng tên trở lên

- Cột (4): Là số đơn k trước chuyển sang còn lại, ngoài số đơn đã xác định được ở cột (2), (3). VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (7): Là số đơn tiếp nhận trong kỳ còn lại, ngoài số đơn đã xác định được ở cột (5), (6), VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (8) = (9) + (10): Là tổng số đơn tố cáo đã hoàn thành quy trình xử lý (ra kết quả cuối cùng) theo quy định, nêu tại các cột từ (26)-(32)

- Cột (11) = Cột (12) ở Biểu 01/XLD

- Cột (12) = (13) + (18) + (19) + (20) + (21) = (22) + (23) + (24) + (25) = (26) + (29)

- Từ Cột (13) tr đi là số liệu tổng hợp đối với các vụ việc t cáo đủ điều kiện xử lý (thống kê tại Cột (12))

- Cột (14) Chế độ, chính sách như: việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, người có công,...

- Cột (15) Đất đai, nhà cửa như: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận QSDT, thu hồi, đòi đất, nhà,...

- Cột (19) Lĩnh vực tư pháp như: Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...

- Cột (20) Lĩnh vực Đảng, đoàn thể như: liên quan đến vi phạm điều lệ, kỷ luật Đng, Đoàn thể,...

- Cột (22): Chưa thực hiện trình tự thụ lý, giải quyết nhưng trong thời hạn theo quy định

- Cột (23): Đã thụ lý, giải quyết theo quy định nhưng chưa có kết luận nội dung tố cáo

- Cột (26) = Cột (27) + (28)

- Cột (29) = Cột (30) + (31) + (32)

- Cột (31): Thống kê số vụ việc có văn bản đôn đốc hoặc chuyển đơn từ lần thứ 2 trở lên do chưa nhận được kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 34 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến…..ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ........ của ................)

Đơn vị

Tổng số đơn

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận đơn trong kỳ

Đã xử lý trong kỳ

Đủ điều kin xử lý

Phân loại vụ việc theo nội dung

Phân loại vụ việc theo tình trạng giải quyết

Kết quả xử lý

Số văn bản phúc đáp nhận được do chuyển đơn

Đơn có nhiều người đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Đơn có nhiều người đứng tên

Đơn một người đứng tên

Đơn khác

Tổng số

Đơn kỳ trước chuyển sang

Đơn tiếp nhận trong kỳ

Số đơn

Số vụ việc

Chế độ, chính sách

Đất đai

Tư pháp

Khác

Đã được giải quyết

Đang giải quyết

Chưa được giải quyết

Vụ việc thuộc thm quyền

Vviệc không thuc thẩm quyền

Tổng số

Chuyển đơn

Đôn đốc giải quyết

MS

1=2+..+7

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11

12=13+...+ 16=17+…+ 19= 20+21

13

14

15

16

17

18

19

20

21=22+23

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Đây là biểu chi tiết về kết quả xử lý đơn kiến nghị, phản ánh nhận được qua tiếp công dân và nhận từ các nguồn khác (gửi qua dịch vụ chuyển phát, cơ quan khác chuyển,...)

- Số liệu tại Biểu này nằm trong số liệu tổng hợp tại Biểu 01/XLD

- Cột (1) = Cột (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

- Cột (2), (5): Đơn có từ 02 người đứng tên trlên

- Cột (4): Là số đơn kỳ trước chuyển sang còn lại, ngoài số đơn đã xác định được ở cột (2), (3), VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (7): Là số đơn tiếp nhận trong kỳ còn lại, ngoài số đơn đã xác định được ở cột (5), (6), VD: đơn không rõ danh tính người có đơn,...)

- Cột (8) = Cột (9) + (10): Là tổng số đơn kiến nghị, phản ánh đã có kết quả xử lý cuối cùng (nêu tại các cột (20) - (23))

- Cột (11) = Cột (13) ở Biểu 01/XLD

- Cột (12) = Cột (13) + (14) + (15) + (16) = Cột (17) + (18) + (19) = Cột (20) + (21)

- Từ Cột (13) tr đi là số liệu tổng hợp đối với các vụ việc kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý (thống kê tại Cột (12))

- Cột (17): Đã giải quyết và có kết luận, trả lời người kiến nghị, phn ánh

- Cột (18): Đã thực hin việc thụ lý, giải quyết nhưng chưa có kết luận, trả lời người kiến nghị, phn ánh

- Cột (19): Chưa thực hin việc thụ lý, giải quyết

- Cột (21) = (22) + (23)

- Cột (23): Thống kê số vụ việc có văn bản đôn đốc hoặc chuyển đơn từ lần thứ 2 trở lên do chưa nhận được kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 25 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.5

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến….ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ....... của ................)

Đơn vị

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Tổng Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền

Kết quả giải quyết

Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc)

Tổng số

Kỳ trước chuyển sang

Tiếp nhận trong kỳ

Đã giải quyết

Kiến nghị thu hồi cho NN

Trả lại cho tổ chức, cá nhân

Kiến nghị xử lý hành chính

Chuyển cơ quan điều tra

Giải quyết lần đầu

Giải quyết lần 2

Chấp hành thời hạn giải quyết

Số vụ việc giải quyết bng QĐ hành chính

Số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

T chc

Cá nhân

Số tổ chức được trả lại quyền lợi

Số cá nhân được tr lại quyền lợi

Tổng số người bị kiến nghị xử lý

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Svụ

Tổng số người

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Khiếu nại đúng

Khiếu nại sai

Khiếu nại đúng một phần

Công nhn QĐ g/q lần đầu

Hủy, sửa QĐ g/q lần đầu

Đúng quy định

Không đúng quy định

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

MS

1=2+3

2

3

4

5=20+..+24

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Cột “Đơn vị” để ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1) = Cột (2) + (3) = Cột (18) thuộc Biểu 01/XLD

- Cột (4) = Cột (23) thuộc Biểu 02/XLD

- Cột (5) = Cột (20) + (21) + (22)+ (23) + (24)

- Cột (6): Ch thống kê các vụ việc rút toàn bộ nội dung; trường hợp không rút toàn bộ thì không thống kê vào cột này

- Từ Cột (7) tr đi là số liệu tổng hợp, phân tích đối với kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại (thống kê tại Cột (5), (6))

- Cột (15): Thống kê số người bị kiến nghị xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Cột (16): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại (<= Cột 15)

- Cột (18): Thống kê số đối tượng bị kiến nghị chuyn cơ quan điều tra tiếp tục xử lý do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Cột (19): Thng kê số cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị chuyn cơ quan điều tra tiếp tục xử lý do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại (<= Cột 18)

- Cột (25): Thng kê số vụ việc chp hành đúng quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại

- Cột (26): Thống kê số vụ việc chấp hành không đúng quy định về thời gian giải quyết khiếu nại

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 28 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.6

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến….ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ....... của ................)

Đơn vị

Tổng số quyết định phải thực hiện trong kỳ

Số quyết định đã thực hiện xong

Thu hồi cho nhà nước

Trả lại cho tổ chức, cá nhân

Đã xử lý hành chính

Đã khởi tố

Phải thu

Đã thu

Phải tr

Đã trả

Tổng số người bị xử lý

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Số vụ

Số người

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

MS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Cột “Đơn vị” đ ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1): Squyết định giải quyết khiếu nại phải thực hiện trong kỳ, bao gồm số quyết định chưa thực hiện xong của kỳ báo cáo trước chuyển sang và số quyết định ban hành trong kỳ báo cáo phải thực hiện

- Cột (2) Số quyết định giải quyết khiếu nại đã thực hiện xong trong kỳ báo cáo

- Cột (15): Thống kê số người đã xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Cột (16): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại (<= Cột 15)

- Cột (18): Thống kê số người đã khi tố do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Cột (19): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã khởi tố do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại (<= Cột 18)

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 20 (nếu có)

 

Biểu mẫu số: 3.7

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến…..ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ......... của ................)


Đơn vị

Đơn tố cáo thuộc thm quyền

Tổng số vụ việc tcáo thuộc thẩm quyền

Trong đó số vụ việc tố cáo tiếp

Kết quả giải quyết

Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc)

Chấp hành thời hạn giải quyết

Tổng số

Kỳ trước chuyn sang

Tiếp nhận trong kỳ

Đã giải quyết

Kiến nghị thu hi cho NN

Trả lại cho tổ chức, cá nhân

Số tổ chức được trả lại quyền lợi

Số cá nhân được tr lại quyền lợi

Kiến nghị xử lý hành chính

Chuyn cơ quan điều tra

Tố cáo đúng

Trong đó tố cáo tiếp đúng

Tố cáo sai

Trong đó tố cáo tiếp sai

Tố cáo có đúng, có sai

Trong đó tố cáo tiếp có, có sai

Đúng quy định

Không đúng quy định

Tổng số

Svụ việc lần đầu

Số vụ việc tố cáo tiếp

Số vụ việc rút toàn bộ nội dung tố cáo

Số vụ việc đình chỉ không do rút tố cáo

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tổ chức

Cá nhân

Số người bị kiến nghị xử lý

Trong đó số cán bộ, công chc, viên chức

Số vụ

Số đối tượng

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

MS

1=2+3

2

3

4

5

6=7+..+10 = 24+26+28 = 30+31

7

8=25+27 +29

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Cột “Đơn vị để ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1) = Cột (2) + (3) = Cột (20) thuộc Biểu 01/XLD

- Cột (4) = Cột (26) thuộc Biểu 03/XLD

- Cột (5): Số vụ việc tố cáo tiếp thuộc thẩm quyền, số liệu nằm trong số liệu vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền thống kê tại Cột (4)

- Cột (6) = (7) + (8) + (9) + (10) = Cột (24) + (26) + (28) = (30) + (31)

- Cột (8): Tổng số vụ việc tố cáo tiếp đã được giải quyết = Cột (25) + (27) + (29)

- Từ Cột (11) trở đi là số liệu tổng hợp, phân tích đối với kết quả giải quyết các vụ việc tố cáo đã thống kê ở Cột (6)

- Cột (19): Thống kê số người bị kiến nghị xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo

- Cột (20): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo (<= Cột 19)

- Cột (22): Thống kê số đối tượng bị kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý t cáo

- Cột (23): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo (<= Cột 22)

- Cột (25): Tổng số vụ việc tố cáo tiếp được kết luận là tố cáo tiếp đúng, số liệu nằm trong số liệu tổng hợp tại Cột (24)

- Cột (27): Tổng số vụ việc tố cáo tiếp được kết luận là tố cáo tiếp sai, số liệu nằm trong số liệu tổng hợp tại Cột (26)

- Cột (29): Tổng số vụ việc tố cáo tiếp được kết luận là tố cáo tiếp có đúng, có sai, số liệu nằm trong số liệu tổng hợp tại Cột (28)

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 32 (nếu có)

 

Biểu số: 3.8

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Số liệu tính từ ngày ..../.../.... đến….ngày …/…/……

(Kèm theo Báo cáo số: ....ngày .... tháng .... năm ......... của ................)

Đơn vị

Tổng số kết luận phải thực hiện

Số kết luận đi thực hiện xong

Thu hồi cho Nhà nước

Trả lại cho tổ chức, cá nhân

Đã xử lý hành chính

Đã khi tố

Phi thu

Đã thu

Phải tr

Đã trả

Tổng số tổ chức b x

Tổng số cá nhân b xử lý

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Svụ

Số đối tượng

Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Số tổ chức phải được trả lại quyền lợi

Số cá nhân phải được trả lại quyền lợi

Tổ chức

Cá nhân

S tổ chức đã được trả lại quyền lợi

Số cá nhân đã được trả lại quyền lợi

T chc

Cá nhân

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

Tiền (Trđ)

Đất (m2)

MS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu

- Cột “Đơn vị” đ ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1): S kết luận nội dung tố cáo, xử lý tố cáo phải thực hiện trong kỳ (bao gồm số kết luận, xử lý tố cáo chưa thực hiện xong của kỳ báo cáo trước chuyển sang và số kết luận, xử lý tố cáo ban hành trong kỳ báo cáo phải thực hiện)

- Cột (2) Số kết luận nội dung tố cáo, xử lý tố cáo đã thực hiện xong trong kỳ báo cáo

- Cột (19): Thống kê số tổ chức đã xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo

- Cột (21): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo (<= Cột 20)

- Cột (23): Thống kê số đối tượng đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo

- Cột (24): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo (<= Cột 23)

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 25 (nếu có)

 

Biểu mẫu số 4. 1

KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH (Kỳ báo cáo……….)

Tổng số đề án, văn bản giao đầu năm

Số giao bổ sung

Số xin lùi/ rút khỏi chương trình

Số phải trình

Theo cấp trình

Số đề án đã trình

Số đã ban hành

Số chưa trình

Tỷ lệ đã trình so với số phải trình

HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Đúng hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)-(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) = ((7)+(8))/(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 4. 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH (Kỳ báo cáo:……..)

STT

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Tổng số đề án, văn bản giao đầu năm

Số giao bổ sung

Số xin lùi/ rút khỏi CTCT

Số phải trình

Theo cấp trình

Số đã trình

Số đã ban hành

Số chưa trình

Tỷ lệ đã trình so với số phải trình

Chính ph

Thủ tướng Chính phủ

Đúng hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3)+(4)-(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 4. 3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

Tổng số nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ giao tại văn bản không mật

Nhiệm vụ giao tại văn bản mật

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Số nhiệm vụ chưa hoàn thành

Đúng hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

(1) = (2)+(3) = (4)+(5)+(6)+(7)

(2) = (1)-(3)

(3) = (1)-(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

II. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN KHÔNG MẬT (gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật)

STT

Văn bản giao nhiệm vụ

Nội dung nhiệm vụ

Thời hạn thực hiện

Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

III. CHI TIT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT (gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật)

STT

Văn bản giao nhiệm vụ

Nội dung nhiệm vụ

Thời hạn thực hiện

Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị

-1

-2

-3

-4

-5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 4. 4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

STT

Cơ quan, đơn vị

Tổng số nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ giao tại văn bản không mật

Nhiệm vụ giao tại văn bản mật

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Số nhiệm vụ chưa hoàn thành

Đúng hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

-1

-2

(3) = (4)+(5)

-4

-5

-6

-7

-8

-9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 6.1

CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VÀ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày  /   /2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Loại văn bản

Số và ký hiệu

Nội dung

Ngày văn bản

 

 

 

 

 

 </