Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BCÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PH ĐÀ NNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ gm:

1. Quyết định số 570/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 ca UBND thành phố về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện.

2. Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối với đạo Tin lành trong tình hình mới.

3. Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND thành phố ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân thành ph, quận, huyện trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

4. Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND thành phố ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nng.

5. Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố ban hành Quy định v bin tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nng quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành ph
;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội th
ành ph;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, SNV
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ