Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 51/QĐ-VSD ngày 21/12/2009 về việc ban hành Quy định kết nối và sử dụng Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại TP.HCM, Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, các Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HCQT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

QUY ĐỊNH

KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/QĐ-VSD ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và mục đích áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, thủ tục, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ trên Cổng giao tiếp điện tử tuân thủ đúng các quy định hiện hành, tạo sự ổn định và minh bạch trong hoạt động cho các Thành viên.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy định này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Cổng giao tiếp điện tử: là môi trường phần mềm ứng dụng để thực hiện các nghiệp vụ giữa Thành viên và VSD, được thực hiện thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Thành viên.

2. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử: là các cán bộ có tên trong danh sách nhân viên nghiệp vụ đã đăng ký với VSD, được Thành viên chỉ định để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

3. Thông tin đăng nhập: là tên truy cập và mật khẩu dùng để đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD, do VSD cấp cho mỗi cán bộ của các Thành viên thực hiện nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp điện tử.

4. Chứng thư số: là một tệp tin điện tử dùng để xác minh danh tính một cá nhân, một máy chủ, một công ty... trên môi trường mạng máy tính.

5. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số mà người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện để được kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử

1. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

1.1. Thiết lập hai (02) đường truyền để kết nối với VSD: đường truyền chính MPLS và đường truyền phụ MegaWan do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp.

1.2. Có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu kết nối và sử dụng Cổng giao tiếp điện tử, bao gồm:

• 02 Router (cấu hình tối thiểu: Cisco 1800, với ít nhất 02 cổng Ethernet);

• 01 Switch Cisco 2950;

• 02 máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu tương đương với PC HP Compaq 8100 Elite;

• 02 FastEthernet converter quang - điện 10/100Mbps.

1.3. Các thiết bị kết nối với Cổng giao tiếp điện tử phải tách biệt hoàn toàn với hệ thống tin học của Thành viên, được VSD kiểm tra và niêm phong trước khi đưa vào sử dụng.

1.4. Các máy trạm nghiệp vụ của Thành viên không được sử dụng chung với các mục đích khác và không được cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác ngoài các phần mềm sau:

- Hệ điều hành: Window XP SP2;

- Chương trình diệt virus: Kaspersky Antivirus;

- Bộ gõ tiếng Việt: Vietkey 2000;

- Các tiện ích văn phòng: Office 2007 hoặc Office 2010;

- Chương trình nén và giải nén tập tin: Winrar;

- Chương trình: WindowsInstaller 3.1;

- Chương trình: Net Framework 3.5;

- Chương trình: SQL Server Compact Edition;

- Chương trình: Client – VSD.

1.5. Có thiết bị dự phòng cho tất cả các máy trạm, thiết bị mạng, hệ thống điện và các thiết bị tin học khác liên quan đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

2. Điều kiện về nhân sự:

2.1. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử phải có kinh nghiệm về nghiệp vụ lưu ký, sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm của VSD.

2.2. Ngoài cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử, Thành viên phải có ít nhất một (01) cán bộ có chuyên môn về mạng máy tính (tối thiểu có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương) để làm đầu mối liên hệ và phối hợp về kỹ thuật với VSD.

2.3. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học phải tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn và thử nghiệm đối với nghiệp vụ Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

2.4. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử phải có chứng thư số còn hiệu lực và thiết bị lưu trữ USB PKI Token để lưu chứng thư số được cung cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do VSD chỉ định.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử

Hồ sơ đăng ký kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử với VSD bao gồm:

1. Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử (Phụ lục 01).

2. Danh sách cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học (Phụ lục 02).

3. Các hồ sơ khác theo yêu cầu của VSD (nếu có).

Điều 5. Xử lý hồ sơ và hỗ trợ kết nối của VSD

1. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD, VSD tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Thành viên.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, VSD gửi cho Thành viên văn bản thông báo chấp thuận việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử. Trường hợp chưa chấp thuận, VSD sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

3. Sau khi có công văn chấp thuận, VSD sẽ hướng dẫn Thành viên thực hiện việc kết nối, cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của VSD và bàn giao thông tin truy nhập cho các cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử.

4. VSD chỉ thay đổi hoặc hủy thông tin đăng nhập khi Thành viên có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do xin thay đổi hoặc hủy bỏ (Phụ lục 03).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

1. Quyền của Thành viên:

1.1. Được kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD khi đáp ứng điều kiện và được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ do VSD quy định trên Cổng giao tiếp điện tử trong thời gian từ 08h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc.

1.2. Được đăng ký một (01) điểm thực hiện nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp điện tử với VSD. Trường hợp Thành viên có trên 15.000 tài khoản giao dịch trên hệ thống của VSD được đăng ký hai (02) địa điểm kết nối với Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

1.3. Được đăng ký một (01) điểm kết nối để phục vụ mục đích dự phòng thảm họa. Điểm kết nối này chỉ được hoạt động trong trường hợp điểm kết nối chính gặp sự cố.

1.4. Được cấp tài khoản có quyền truy cập vào hệ thống phần mềm để tạo giao dịch và một (01) tài khoản để xác nhận giao dịch theo danh sách phân quyền cho các cán bộ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử với VSD.

1.5. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

1.6. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng Cổng giao tiếp điện tử do VSD tổ chức.

1.7. Được VSD hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử.

1.8. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với một số hoạt động nghiệp vụ được VSD quy định.

2. Nghĩa vụ của Thành viên:

2.1. Tuân thủ quy định về việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSD ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD và ảnh hưởng đến việc tham gia Cổng giao tiếp điện tử của các Thành viên khác.

2.3. Không được cử cán bộ chưa đăng ký với VSD thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử. Trường hợp thay đổi các cán bộ đã đăng ký, Thành viên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho VSD trước một (01) ngày làm việc.

2.4. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSD cung cấp và không đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử bằng thông tin đăng nhập của Thành viên khác.

2.5. Chỉ được sử dụng máy trạm đã đăng ký với VSD để kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử và phải thông báo cho VSD bằng văn bản ít nhất trước hai (02) ngày về kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thay thế cho các thiết bị tin học và máy tính kết nối vào Cổng giao tiếp điện tử.

2.6. Phải sử dụng dải địa chỉ mạng cho các thiết bị theo đúng quy hoạch của VSD và không có quyền thay đổi các thông số của hệ thống.

2.7. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên Cổng giao tiếp điện tử khi có yêu cầu của VSD.

2.8. Có nghĩa vụ lưu trữ các tệp tin được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên hệ thống Cổng giao tiếp. Các tệp tin này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSD.

2.9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Thành viên trên Cổng giao tiếp điện tử.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thành viên đã tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD chưa đáp ứng được quy định tại Khoản 2.4 Điều 3 Quy định này phải bổ sung yêu cầu về nhân sự trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

2. Thành viên không tuân thủ đúng các điều khoản trong Quy định này khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử với VSD tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Quy chế Thành viên do VSD ban hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc VSD quyết định.

 

Phụ lục 01:

Mẫu Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSD

(Ban hành kèm theo Quyết định số           ngày               của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

  ……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng ....................đề nghị được đăng ký tham gia kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử của VSD theo nội dung như sau:

Tên Tổ chức:.......................................................................................................

Tên giao dịch:......................................................................................................

Tên viết tắt đăng ký:.............................................................................................

Trụ sở chính:.......................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax..................................................

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số........... ngày ....... do Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và được làm Thành viên của VSD theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số ...... ngày ...... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong Quy định kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành ngày .../..../..... Nay, chúng tôi đề nghị được đăng ký:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

Địa điểm đăng ký kết nối tham gia Cổng giao tiếp điện tử tại VSD

(Địa điểm đăng ký kết nối phải là Trụ sở chính hoặc Chi nhánh của Thành viên đã đăng ký hoạt động với VSD)

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

• 02 Router (cấu hình tối thiểu: Cisco 1800, với ít nhất 02 cổng Ethernet);

• 01 Switch Cisco 2950;

• 02 máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu tương đương với PC HP Compaq 8100 Elite;

• 02 FastEthernet converter quang - điện 10/100Mbps.

III. Điều kiện về nhân sự:

(Danh sách nhân dự đính kèm).

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng  tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 02:

Mẫu danh sách cán bộ thực hiện nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp điện tử của VSD

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    ngày                   của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức.....................................................................................................

Tên giao dịch :..................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:........................................................................................................

Fax..................................................................................................................

Chúng tôi xin đăng ký danh sách:

1. Cán bộ nghiệp vụ:

- Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ...........................

- Email: ......................................................... Điện thoại: .......................

- Chứng thư số được cấp bới: ...................................................................

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.: ................................................................................................

- Phạm vi quyền :

□ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)

□ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý)

- .................................................................................................................  

2. Cán bộ Tin học:

- Họ tên:............................................. Chức vụ: ........................................

- Email: ...............................................Điện thoại:.....................................

(Bản sao các chứng chỉ đính kèm).

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

 

 

……,ngày………tháng………năm........

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 03:

Mẫu đơn xin thay đổi/hủy thông tin truy nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử

(Ban hành kèm theo Quyết định số        ngày                    của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP

HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức.....................................................................................................

Tên giao dịch :..................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:........................................................................................................

Fax..................................................................................................................

Chúng tôi xin thay đổi/hủy thông tin truy cập của những cán bộ sau:

I. Thông tin đã đăng ký:

II. Thông tin thay đổi/hủy:

III. Lý do thay đổi/hủy:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

 

 

……,ngày………tháng………năm........

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 04:

Mẫu đăng ký điểm kết nối dự phòng với cổng giao tiếp điện tử của VSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỂM KẾT NỐI DỰ PHÒNG VỚI

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng ....................đề nghị được đăng ký tham gia kết nối với Cổng giao tiếp điện tử của VSD theo nội dung như sau:

Tên Tổ chức:....................................................................................................

Tên giao dịch:...................................................................................................

Tên viết tắt đăng ký:..........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax...............................................

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số........... .......ngày ....... do Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và được làm Thành viên của VSD theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số ...... ngày ...... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, chúng tôi đề nghị được đăng ký:

I. Địa điểm kết nối dự phòng:

Địa điểm đăng ký kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử tại VSD

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối với Cổng giao tiếp điện tử:

• 01 Router (cấu hình tối thiểu: Cisco 1800, với ít nhất 02 cổng Ethernet);

• 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Switch Cisco 2950;

• 02 máy trạm có cấu hình tối thiểu tương đương với PC HP Compaq 8100 Elite;

• Thiết lập 01 đường Megawan tốc độ 256 Kbps tới Cổng giao tiếp điện tử của VSD do VDC1 cung cấp.

III. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối các Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Chỉ sử dụng điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSD trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố và được sự đồng ý của VSD.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)