Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2021/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 02 thủ tục hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (Có danh mục kèm theo).

Thời hạn ủy quyền là 05 năm, kể từ ngày Quyết định ủy quyền có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- Bộ Tư pháp - Cục KTVB;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KSTT, KGVX (T);
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Chức

 

DANH MỤC

02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2020/NĐ-CP NGÀY 14/12/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /
2021/QĐ-UBND ngày   tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn:

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Điểm b, khoản 2, điều 10 Nghị định số 144/2020/NĐ- CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

2

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Điểm b, khoản 2, điều 13 Nghị định số 144/2020/NĐ- CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

2. Danh mục các nội dung quản lý nhà nước:

STT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

1

Tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Điểm a, khoản 3, điều 9 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

2

Tiếp nhận Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Điểm a, khoản 2, điều 12 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

3

Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Khoản 2, điều 17 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

4

Yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng; hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu

Điều 18 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

5

Hủy kết quả cuộc thi, liên hoan

Khoản 3, điều 18 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

6

Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại và thực hiện trách nhiệm

Điều 23 và điều 24 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn