Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều thi hành Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 168/20177NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Theo đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 382/TTr-SDL ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc quản lý các hoạt động có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo, bao gồm: Quản lý an ninh trật tự, quản lý hoạt động du lịch, quản lý và sử dụng đất trong khu du lịch, điểm du lịch, các hoạt động về xây dựng kiến trúc, sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu du lịch, điểm du lịch, du lịch cộng đồng, các hoạt động dịch vụ kinh doanh du lịch, quản lý bảo vệ môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch; quy hoạch du lịch cho mục tiêu phát triển du lịch của huyện Côn Đảo.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch hoặc có các hoạt động có liên quan đến du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Điều 2. Yêu cầu quản lý các hoạt động du lịch

1. Quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, đúng mục tiêu, nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của tài nguyên du lịch.

3. Thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân địa phương việc hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ di tích Côn Đảo và bản sắc dân tộc.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hóa; kiểm tra giám sát chất lượng, giá cả dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

6. Cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn thông tin, hình ảnh, các tuyến điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch uy tín đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý đến du khách; tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời để bảo vệ quyền lợi du khách.

7. Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch, điểm du lịch; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc khai thác, sử dụng các tài nguyên nước, tài nguyên rừng, công trình văn hóa, kiến trúc, di tích, nghệ thuật làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và các hành vi khác làm phương hại đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quản lý quy hoạch và đầu tư trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

1. Thực hiện các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch, điểm du lịch và các khu di tích lịch sử - văn hóa trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

2. Quản lý, triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

1. Các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng, khi có nhu cầu Nhà nước sẽ thu hồi đất và bồi thường tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc quản lý và sử dụng đất vào mục đích xây dựng các công trình phát triển du lịch phải tuân thủ theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và các quy định hiện hành khác về bảo vệ môi trường, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

3. Đối với quỹ đất chưa sử dụng trong khu du lịch, điểm du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền và chỉ được phép khai thác sử dụng khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức và cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực quy hoạch Khu du lịch quốc gia phải tuân thủ những quy định sau đây:

a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao.

b) Tuân thủ việc bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến người sử dụng đất xung quanh và tài nguyên đất.

c) Các chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng công trình phục vụ du lịch trong khu vực được quy hoạch phải lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Quản lý, xây dựng, sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

1. Các khu vực phát triển du lịch, tuyến, điểm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo được xây dựng, phát triển và quản lý đúng quy hoạch và từng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án ở từng khu vực phát triển du lịch, điểm du lịch được phê duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý, tiến hành công tác đầu tư xây dựng, lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.

3. Đối với các khu vực văn hóa du lịch cộng đồng, khi muốn xây dựng, sửa chữa nhà, tường bao và các hạng mục khác phải được sự tư vấn của cơ quan chuyên môn để tránh phá vỡ cảnh quan chung của điểm du lịch.

4. Các khu du lịch, điểm du lịch, phải thành lập tổ quản lý khách du lịch tùy theo quy mô từng điểm, các điểm du lịch phải xây dựng nội quy, quy chế quản lý để khách du lịch biết và thực hiện.

5. Việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trong khu du lịch quốc gia phải thực hiện theo định hiện hành.

Điều 6. Bảo vệ môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch và các di tích lịch sử - văn hóa

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng và khai thác môi trường nhằm mục đích kinh doanh du lịch phải thực hiện.

a) Đánh giá tác động môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường, trong đó giải trình các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu. Bảo đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn môi trường trong quá trình kinh doanh du lịch.

b) Niêm yết nội quy bảo vệ môi trường tại khu du lịch, điểm du lịch, khu vực du lịch cộng đồng, tổ chức phương tiện đường thuỷ, đường bộ, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải đúng quy định.

c) Có biện pháp phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường.

d) Bồi thường thiệt hại do có hành vi gây tổn hại đến môi trường.

2. Việc khai thác nguồn nước ngầm nhằm sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ phải có thiết kế theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo khai thác và sử dụng lâu bền, hợp lý tài nguyên nước, có tính đến yếu tố bảo vệ môi trường.

3. Việc sử dụng mặt nước

a) Nghiêm cấm các hành vi gây xói lở, làm trượt đất, phá hoại cảnh quan thiên nhiên trong khu du lịch, điểm du lịch.

b) Rác, chất thải phải được thu gom và xử lý đúng quy định. Nghiêm cấm việc xả chất thải, xác động vật, dầu, nhớt ra môi trường không đúng quy định.

c) Các loại tàu thuyền đánh bắt thủy sản phải neo đậu đúng nơi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ ngơi của khách du lịch.

4. Khách du lịch đến tham quan các điểm di tích lịch sử - văn hóa phải chấp hành nội quy quy định. Giữ gìn vệ sinh môi trường, không có hành vi làm tổn hại đến các di tích lịch sử - văn hóa.

5. Không chặt phá các loại cây trồng trong khu du lịch, điểm du lịch và các di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, vì mục đích cải tạo mặt bằng hoặc lý do chính đáng khác muốn chặt, đốn cây trồng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân lập quy hoạch và tổ chức trồng cây trong khu du lịch, điểm du lịch.

6. Cộng đồng dân cư tại các khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa du lịch cộng đồng, các tổ chức, cá nhân và khách du lịch có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

7. Tại các khu du lịch, tuyến, điểm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo căn cứ quy định hiện hành xây dựng quy định sức chứa của môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Tuyến, điểm tham quan du lịch

Các tổ chức và cá nhân có hoạt động đưa khách du lịch tham quan các tuyến, điểm trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo phải tuân thủ những quy định sau đây:

1. Đối với tuyến, điểm tham quan di tích lịch sử

a) Hướng dẫn viên du lịch được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên và phải có hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

b) Phải mua vé, hoặc trả phí tham quan theo quy định của từng tuyến, điểm tham quan trong khu di tích.

c) Phải giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thực hiện các quy định phòng chống cháy nổ trong khu vực bảo vệ di tích.

d) Trang phục gọn gàng, lịch sự. Có trách nhiệm bảo vệ các hiện vật, tài sản trong quần thể khu di tích.

e) Cấm lợi dụng quần thể khu di tích để tuyên truyền mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác hoặc xuyên tạc lịch sử, nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ.

g) Cấm làm hư hại, di chuyển vị trí hiện vật trong khu vực bảo vệ quần thể khu di tích lịch sử.

h) Khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập trong quần thể khu di tích phải liên hệ với Ban Quản lý Khu di tích để được thuyết minh, hướng dẫn; không tự ý viết, vẽ, thêm, bớt các các nội dung hướng dẫn, nội dung thuyết minh di tích được lắp đặt tại các điểm di tích.

i) Chỉ có nhân viên thuyết minh của Ban Quản lý di tích Côn Đảo mới được thuyết minh, hướng dẫn cho khách tham quan. Các tổ chức cá nhân khác không được thuyết minh, hướng dẫn trong các khu di tích.

2. Đối với các tuyến, điểm tham quan trong Vườn quốc gia Côn Đảo:

a) Các hoạt động du lịch sinh thái không được làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã, cảnh quan thiên nhiên trong Vườn quốc gia Côn Đảo.

b) Mức thu phí tham quan, du lịch phải tuân theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

c) Mức thu tiền dịch vụ tham quan, du lịch thực hiện theo hợp đồng, thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch với du khách.

d) Tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái khi công bố giá vé tham quan du lịch, dịch vụ phải có sự thống nhất của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

e) Cán bộ được phân công làm công tác hướng dẫn viên, thuyết minh du lịch sinh thái có kiến thức về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, du lịch và văn hóa bản địa. Hướng dẫn viên du lịch phải có các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Du lịch.

Điều 8. Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, nghĩa vụ đối với từng loại hình kinh doanh du lịch; ngoài ra phải tuân thủ những quy định của pháp luật về đo lường chất lượng sản phẩm, giá bán sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định trong Luật Du lịch hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 9. Quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh và trật tự an toàn xã hội liên quan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành du lịch với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội ở các khu, tuyến, điểm du lịch, khu di tích và trong các sự kiện, hoạt động phục vụ du lịch.

3. Quản lý việc thực hiện đăng ký khách lưu trú, xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế; quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự.

4. Thực hiện các biện pháp tập trung người lang thang, xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm xã hội tỉnh theo quy định, nhằm đảm bảo môi trường du lịch trong sạch, lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

5. Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách du lịch, các hành vi gây mất trật tự, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; các hành vi cò mồi, các tệ nạn xã hội tại tuyến, điểm, khu du lịch, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn quản lý.

6. Các cơ sở kinh doanh du lịch có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; tổ chức lực lượng bảo vệ theo nội quy và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự trong khu vực quản lý.

7. Thực hiện đầy đủ các bước đánh giá tác động đến quốc phòng trong hoạt động khai thác du lịch theo quy định; kịp thời chấn chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong Khu du lịch quốc gia theo thẩm quyền.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan phổ biến cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, đầu tư trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ rừng, bảo vệ di tích lịch sử, cảnh quan môi trường.

3. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng trái phép; chủ động giải quyết dứt điểm các vi phạm về quản lý hoạt động Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo phân cấp quản lý trong khu du lịch quốc gia.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

1. Sở Du lịch

a) Thực hiện việc quản lý quy hoạch tổng thể ngành du lịch, phối hợp thực hiện quy hoạch chi tiết các khu du lịch, điểm du lịch và các di tích lịch sử - văn hóa đưa vào phục vụ du lịch, tổ chức hướng dẫn thực hiện các đề án quy hoạch được duyệt trong Khu du lịch Quốc gia gia Côn Đảo.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo hướng dẫn thi hành và kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý kinh doanh du lịch và các quy định của Quy chế này.

c) Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, các chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

2. Sở Văn hoá và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương quản lý, bảo vệ, trùng tu tôn tạo và sử dụng các công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được đưa vào hoạt động du lịch theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch trong việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp của các thành phần kinh tế và đầu tư nước ngoài vào hoạt động du lịch, khách sạn và các dịch vụ khác Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các sở, ngành có liên quan xác định ranh giới tại thực địa và trên bản đồ các khu du lịch, điểm du lịch, các khu di tích lịch sử - văn hóa làm cơ sở cho việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thường xuyên giám sát chất lượng môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch để đề xuất các biện pháp bảo vệ tốt môi trường tại khu du lịch, điểm du lịch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Hướng dẫn việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư khu du lịch, điểm du lịch hoặc lập đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch đang hoạt động trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy định hiện hành.

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường ở các khu du lịch, điểm du lịch, du lịch cộng đồng và xử lý hoặc đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý các hành vi về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.

e) Riêng việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu du lịch, điểm du lịch thì các nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản pháp luật khác có liên quan để thực hiện.

5. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng các khu du lịch, điểm du lịch theo thẩm quyền. Tham gia cùng các ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch và lập dự án đầu tư các khu du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp xử lý vi phạm hành chính về xây dựng theo thẩm quyền.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, chính quyền địa phương trong việc quản lý, xây dựng các công trình phục vụ du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển các khu bảo tồn sinh thái do ngành quản lý và có trách nhiệm theo dõi quản lý các loài động vật hoang dã quý hiếm ở các khu du lịch, điểm du lịch.

7. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch quản lý dự án đầu tư các công trình du lịch có liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy theo thẩm quyền và cấp giấy phép theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Phối hợp kiểm tra các phương tiện vi phạm điều kiện kinh doanh vận chuyển du lịch theo quy định.

8. Sở Công thương

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy hoạch được phê duyệt. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng (theo Danh mục tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030”).

b) Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật về mua bán hàng cấm, hàng kém chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá hàng hóa, giá dịch vụ không đúng quy định.

9. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức thực hiện các quy định về việc niêm yết giá.

b) Phối hợp với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các ngành có liên quan thẩm định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến hoạt động du lịch có thu tại Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy định.

10. Sở Y tế

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

b) Phối hợp các ngành chức năng mời gọi và hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám Đông y chất lượng cao để phục vụ du khách có nhu cầu khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại thuốc gia truyền, đông dược được bày bán trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

c) Phối hợp các sở, ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo nhằm đảm bảo sức khỏe cho du khách và cộng đồng dân cư.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo giải quyết các tệ nạn xã hội, tổ chức tập trung các đối tượng lang thang, xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định đeo bám khách du lịch vào các Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh theo quy định, nhằm tạo môi trường du lịch trong sạch, lành mạnh trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch tỉnh xây dựng khu du lịch không tệ nạn xã hội; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng Khu du lịch quốc gia Côn Đảo xanh, sạch, đẹp, là điểm đến lý tưởng của du khách.

12. Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện và phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các lễ hội, hoạt động du lịch của tỉnh gắn với giới thiệu cảnh quan, khí hậu, môi trường sinh thái, các hoạt động tâm linh, nghỉ dưỡng đặc sắc của Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; đồng thời quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch.

14. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các sở, ngành liên quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong Khu du lịch quốc Côn Đảo.

b) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

c) Quản lý chặt chẽ việc cư trú, tách, nhập hộ khẩu; quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động tại Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tham gia thẩm định về mặt an ninh, xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các nhà đầu tư để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp phép đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện để đảm bảo vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

e) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và đơn vị liên quan thẩm định, kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy tại Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư của các dự án, bảo đảm mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc phòng.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất của từng doanh nghiệp, đánh giá cụ thể sự tác động đến nhiệm vụ quốc phòng, kịp thời đề xuất điều chỉnh phạm vi của từng dự án.

c) Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

16. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo.

b) Tiến hành các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới ven biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép ven biển, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

c) Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết xuất nhập cảnh, giải quyết các yếu tố có người nước ngoài, giải quyết an ninh trật tự ven biển theo quy định.

17. Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

a) Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học rừng, biển, đất ngập nước; nghiên cứu khoa học; tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường; cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hợp tác quốc tế.

b) Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng, hấp dẫn trong Vườn quốc gia Côn Đảo như: nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng; ngắm cảnh thiên nhiên hoang dã, cắm trại dã ngoại; du lịch thể thao - sinh thái như đi bộ trong rừng, leo núi, bơi lặn biển kết hợp xem san hô và sinh vật biển, quan sát động vật hoang dã; các môn thể thao biển; du lịch kết hợp nghiên cứu, hội thảo khoa học, thực tập về rừng biển, môi trường. Chú trọng các loại hình du lịch không hoặc ít tác động đến môi trường, sinh vật rừng và biển.

18. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thống nhất quản lý mọi hoạt động đầu tư phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.

b) Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch; quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội dung, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường.

d) Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của phát luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác.

e) Thực hiện việc bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch, quản lý hoạt động du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy định của pháp luật.

g) Xây dựng kế hoạch đầu tư và thu hút đầu tư để hình thành hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú (dịch vụ: phố đi bộ, phố ẩm thực, điểm ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm, trình diễn văn hóa, văn nghệ) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

h) Quản lý công tác quy hoạch và đầu tư phát triển; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch.

i) Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

k) Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Chủ đầu tư các dự án tại Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

Thực hiện dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; triển khai dự án đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình đầu tư và triển khai dự án nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo phải chấp hành nghiêm túc Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Có trách nhiệm tham gia đóng góp chi phí giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Thực hiện đúng quy hoạch xây dựng; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ rừng, cảnh quan môi trường; bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử theo Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Trưởng ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động kinh doanh trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.