Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN
BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của y ban nhân dân Thành ph ban hành Quy chế về kim tra, xử lý, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật và t chức, quản lý cộng tác viên kim tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố H Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của y ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 837/TTr-NV ngày 13 tháng 5 năm 2020, Báo cáo số 1434/TTr-NV ngày 06 tháng 8 năm 2020 và ý kiến thm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số 95/BC-TP ngày 05 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành, gồm:

1. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân.

2. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- S
Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;

- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;

- UBND quận; CT, các PCT;
- UBMTTQVN quận và các TCCT-XH quận;
- Lưu: VT, NV, H.49.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh