Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Thực hiện Quyết định số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 381/STC-NSHX ngày 11/02/2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 46/BC-STP ngày 06/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi là Trung tâm) và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn;

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu: Hỗ trợ 1 lần cho các Trung tâm (trừ các đơn vị đã giải thể và thuộc diện giải thể sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội) để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Mức hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng/Trung tâm.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,4 mức lương cơ sở;

Phó Giám đốc Trung tâm: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,3 mức lương cơ sở.

b) Đối với Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020: được ngân sách hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Múc hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm thuộc các xã khu vực I: 20 triệu đồng/năm/Trung tâm;

- Múc hỗ trợ kinh phí đối với các Trung tâm thuộc các xã khu vực II và khu vực III: 25 triệu đồng/năm/Trung tâm.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Ngân sách tỉnh hỗ trợ các Trung tâm được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng