Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, kỳ họp thứ tám về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr-SNV ngày 16 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Điều 1: "Chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ";

2. Bổ sung khoản 3 Điều 2: Về tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“h) Công tác đối ngoại của tỉnh; tham mưu, đề xuất về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại tỉnh theo các quy định của Đảng."

3. Bổ sung khoản 1 Điều 4: Về cơ cấu tổ chức các phòng

“i) Phòng Ngoại vụ;

k) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ(
b/c);
- Bộ Nội vụ
(b/c);
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- Bộ Tư pháp
(b/c);
- Cục Kiểm
tra VB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (giám sát);
- Đại biểu HĐND tỉnh
(giám sát);
- Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp t
nh (phối hợp);
- Sở Tư pháp
(tự kiểm tra);
- UBND các huyện, TX, thành phố
(phối hợp);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học
(đăng CB);
- Lưu: VT,
(MM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung