Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO LỰC LƯỢNG TUẦN TRA CANH GÁC ĐÊ TRONG MÙA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đê điều năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định: số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; số 66/2014/NĐ-CP ngày 14/7/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ các Thông tư: số 01/2009/TT-BNN ngày 06/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; số 92/ 2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai thảm họa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức thù lao và nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục QLVB QPPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

QUY ĐỊNH

MỨC THÙ LAO CHO LỰC LƯỢNG TUẦN TRA CANH GÁC ĐÊ TRONG MÙA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thù lao và nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

II. Đối tượng áp dụng

Lực lượng lao động theo quyết định thành lập và huy động của UBND cấp xã tham gia nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê khi có báo động lũ từ cấp I trở lên đối với các tuyến sông có đê trên địa bàn.

III. Mức thù lao và nguồn kinh phí chi trả

1. Mức thù lao chi trả cho một người tham gia tuần tra, canh gác đê trong một ca tuần tra canh gác bằng hai ngày công lao động trung bình tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành của Chính phủ. Mức thù lao được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Đối với người tham gia tuần tra canh gác vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau) được tính gấp đôi mức thù lao chi trả nêu trên.

2. Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê: Sử dụng từ Quỹ phòng chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất vào kế hoạch chi hàng năm.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Hướng dẫn việc thành lập tổ chức, hoạt động, trách nhiệm quản lý lực lượng tuần tra, canh gác đê theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các xã, phường, thị trấn có đê;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đê tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trước và trong mùa mưa lũ hàng năm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn việc chi trả thù lao, thanh quyết toán kinh phí cho lực lượng tuần tra canh gác đê.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đê:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê: Thành lập lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ; hướng dẫn các đội tuần tra, canh gác đê thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên trách quản lý đê điều tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, canh gác đê;

c) Trang bị, dụng cụ, sổ sách cho đội tuần tra, canh gác đê và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng;

d) Cấp kinh phí cho Ủy ban nhân cấp xã để chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê; kiểm tra, giám sát việc chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê và thực hiện nghiêm túc chế độ thanh, quyết toán theo quy định.

đ) Kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác đê trên địa bàn.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê:

a) Quyết định thành lập lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ ở các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý;

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đội tuần tra, canh gác đê trên địa bàn;

c) Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí được cấp phát, tổ chức chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác theo đúng quy định./.