Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH, THU HÚT ĐỐI VỚI BÁC SĨ TỰ NGUYỆN THAM GIA LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17 về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang như sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích, thu hút:

a) Bác sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của tỉnh (kể cả người ngoài tỉnh) tự nguyện xin chuyển đến làm việc lâu dài tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang.

b) Bác sĩ mới tốt nghiệp (kể cả trong và ngoài tỉnh) tự nguyện làm việc lâu dài tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang.

2. Điều kiện được hưởng chế độ khuyến khích, thu hút:

a) Có đơn tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang và được cấp thẩm quyền chấp thuận.

b) Phải có cam kết phục vụ lâu dài tại Trung tâm (tối thiểu đủ 60 tháng).

3. Chế độ khuyến khích, thu hút của địa phương:

a) Bác sĩ mới tốt nghiệp như điểm b khoản 1 thì được ưu tiên xét tuyển và trong thời gian tập sự được hưởng 100% tiền lương bậc khởi điểm của ngạch Bác sĩ.

b) Chế độ hỗ trợ một lần:

Đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên được hưởng chế độ hỗ trợ một lần là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sau khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu chưa hết thời gian phục vụ theo cam kết, đương sự thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi Trung tâm mà chưa được cấp thẩm quyền (là cấp duyệt cho hưởng chế độ) cho phép thì phải hoàn trả toàn bộ khoản trợ cấp 1 lần.

c) Chế độ phụ cấp thường xuyên:

Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù được hưởng bằng mức 1,5 lần tiền lương tối thiểu (đã hưởng mức phụ cấp này thì không được hưởng mức 800.000 đồng/người/tháng theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh).

Ngoài chế độ phụ cấp thường xuyên, các đối tượng tại khoản 1 còn được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi y tế thường xuyên khác (nếu có) do Trung ương quy định thực hiện chung trong toàn quốc.

4. Kinh phí thực hiện:

a) Chế độ hỗ trợ một lần: chi từ nguồn kinh phí đào tạo do Sở Nội vụ quản lý.

b) Chế độ phụ cấp thường xuyên: chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội do ngân sách cấp hằng năm cho Trung tâm.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định, quyết định đối tượng được hưởng chế độ thu hút, khuyến khích theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở: Nội vụ; Tài chính; LĐ-TB&XH;
- Kho bạc nhà nước;
- Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh An Giang;
- Báo An Giang;
- Lưu: VT, P. TH, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang

  • Số hiệu: 06/2011/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/02/2011
  • Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
  • Người ký: Vương Bình Thạnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/03/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản